Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 01.03.2022

Vizier op 2040 met de Grote Dorpsswitch

Op de gemeenteraad van donderdag 24 februari 2022 werd het startschot voor een strategische toekomstvisie met de focus op 2040 gegeven. De basis is het gemeentelijk beleidsplan ruimte (GBR). Daarmee wil Staden een antwoord bieden op verschillende uitdagingen die eraan komen op vlak van klimaat, mobiliteit, ruimte en bouwen. De Stadense ambities: inzetten op levenskwaliteit, duurzaamheid en een optimale invulling van haar unieke dorpskernen. En dat doet het gemeentebestuur niet alleen. Samen met de West-Vlaamse Intercommunale en de inwoners gaan we voor een leefbare gemeente in 2040, De Grote Dorpsswitch.

Het gemeentelijk beleidsplan ruimte geeft het startschot

Het gemeentelijk beleidsplan ruimte, of kortweg GBR, omvat de toekomstvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Het plan biedt een antwoord op verschillende uitdagingen, van klimaatverandering tot bevolkingsgroei. Concreet wil het gemeentebestuur werk maken van het slim verdichten en leefbaar houden van de dorpskernen, het uitbouwen van een robuuste en veerkrachtige open ruimte, de klimaatuitdagingen op lokaal niveau en duurzame mobiliteit.

En daarvoor gaan we niet over één nacht ijs. In oktober 2020 begonnen we al aan de voorbereidingen voor de opmaak van het gemeentelijk beleidsplan ruimte. Dit beleidsplan vervangt het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan Staden, dat werd goedgekeurd in 1999. Na het screenen van het structuurplan werd een startnota opgemaakt, die werd afgerond in de zomer van 2021. Het document dat gisteren werd voorgesteld op de gemeenteraad is de conceptnota die daaruit voortvloeit. Het is een belangrijke tussenstap om te komen tot een definitief plan.

Samen bouwen aan de toekomst van onze gemeente

Nu krijgen geïnteresseerden de mogelijkheid om samen met het gemeentebestuur de conceptnota verder vorm te geven. Inwoners kunnen daarvoor afzakken naar een van de inspraakavonden op 16, 17 en 23 maart om 19 uur. Per deelgemeente wordt die avond dieper ingegaan op de plannen die op tafel liggen, de beleidskeuzes die eraan verbonden zijn en de uitwerking ervan in het GBR. Om alles vlot te laten verlopen, wordt gevraagd om vooraf in te schrijven via www.degrotedorpsswitch.be of 051 70 82 00.

Wie er die avonden niet kan bij zijn, kan van 14 maart tot en met 13 mei terecht op www.degrotedorpsswitch.be of in het AC/DC, Ieperstraat 109, om de plannen in te kijken. Reageren kan tijdens die periode aangetekend per post, via afgifte tegen ontvangstbewijs in het AC/DC of via ruimte@staden.be tot 13 mei 2022 om 12 uur.

Inzoomen op mobiliteit en klimaat

Het gemeentelijk beleidsplan ruimte vormt de kapstok voor alle toekomstige plannen. Om de dorpskernen op lange termijn leefbaar te houden, maken we deze oefening met een brede blik. Later dit voorjaar zoomt het gemeentebestuur daarom nog dieper in op belangrijke thema’s als mobiliteit en klimaat. Met een nieuw mobiliteits-en klimaatplan bereiden we ons voor op de stijgende mobiliteitsdruk en maken we werk van een gezond (leef)milieu. Om die plannen verder vorm te geven, volgen ook daar inspraakmomenten en een online bevraging.

Samen met de inwoners zetten we zo de krijtlijnen uit voor een veilige, duurzame en leefbare toekomst voor de inwoners en de volgende generaties. En dat allemaal onder de noemer: De Grote Dorpsswitch.