Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 07.04.2017

Vanderjeugd controleert EU het vaakst

– persbericht –

Uit een onderzoek van Marie Laenen (UGent), in samenwerking met het Infopunt Europa binnen het Vlaams Parlement, blijkt dat Francesco Vanderjeugd van alle Vlaamse Volksvertegenwoordigers het meest betrokken is bij controle op het Europese beleidsniveau. “Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij vanuit Vlaanderen de vinger aan de pols houden bij de besluitvorming die er in Europa gemaakt wordt,” aldus Vanderjeugd.

Marie Laenen (masterstudente EU-studies aan de Universiteit van Gent) liep de voorbije maanden stage bij het Infopunt Europa van het Vlaams Parlement. Tijdens haar stage deed ze onderzoek naar de controle die het Vlaams Parlement, en in het bijzonder de Vlaamse volksvertegenwoordigers, uitoefent op de Europese besluitvoering. Haar onderzoeksvraag: “Wat is de stand van zake wat betreft de controle van het Vlaams Parlement op de Europese besluitvorming sinds 2009?”

Belangrijke taak voor regionale parlementen

De parlementen van de Belgische deelstaten fungeren wat betreft Europese bevoegdheden als nationale parlementen. Een overheid die een bepaalde bevoegdheid heeft op het Belgisch niveau, heeft die bevoegdheid ook in Europese besluitvormingsproces. Dat alles betekent ook dat het Vlaams Parlement, net als elk nationaal parlement, een invloed kan proberen uitoefenen op ‘haar’ ministers, die mee vormgeven aan het Belgisch standpunt, en in de Europese Raden mee het Europees beleid (zullen) uitstippelen.

Vlaamse Volksvertegenwoordigers kunnen dus via hun ministers controle uitoefenen op wat zich afspeelt op Europees niveau. Om dat te kunnen doen, kunnen ze teruggrijpen naar verschillende instrumenten (schriftelijke vragen, vragen om uitleg, actuele vragen, interpellaties, moties, voorstellen tot resolutie,…). Alle parlementaire initiatieven die tussen 1 januari 2009 en 31 december 2016 genomen werden, werden door de onderzoekster geïnventariseerd. In totaal werden 484 documenten aangetroffen waarin sprake was van een controle van het Vlaamse niveau op de Europese besluitvorming.

Steeds meer Vlaamse controle op EU

De 484 onderzochte documenten leiden tot de conclusie dat de Vlaamse Volksvertegenwoordigers steeds vaker de Europese besluitvorming controleren (zie onderstaande grafiek). Vooral in de commissie Buitenlands Beleid en in de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling is de groei zeer significant (exponentieel). De verklaring daarvoor is een combinatie van het gevoerde beleid en het samenkomen van belangrijke Europese gebeurtenissen (vb. Russisch handelsembargo, crisis in de varkenssector,…).

Controle VP

Vanderjeugd actiefste

De onderzoekster onderzocht welke parlementsleden tussen 2009 en 2016 het vaakst actief bleken wat betreft controle op de Europese besluitvorming (zie onderstaande tabel). Daaruit bleek dat Francesco Vanderjeugd – die voor Open Vld deel uitmaakt van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling – de meeste controleacties deed. Nog opmerkelijker is dat Vanderjeugd bovenaan de lijst staat, ondanks het feit dat hij nog maar sinds halfweg 2014 in het Vlaams Parlement zetelt. De meerderheid van de parlementsleden in onderstaande lijst zetelen reeds sinds 2009 in het Vlaams Parlement en hadden dus een volledige legislatuur meer tijd om controleacties uit te oefenen op Europese besluitvorming.

Naamloos

Vinger aan de pols

Als reactie op de cijfers merkt Vanderjeugd op dat de Europese besluitvorming bepalend is voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Vlaamse regelgeving is vaak het resultaat van Europese richtlijnen en verordeningen en dat is waarom hij ook zo vaak controle uitoefent op die besluitvorming. “Het is dan ook heel belangrijk dat wij vanuit Vlaanderen de vinger aan de pols houden bij de besluitvorming die er in Europa gemaakt wordt. Die besluitvorming heeft namelijk zijn implicaties op het terrein, (…) tot op onze akkers, bij wijze van spreken,” aldus Vanderjeugd.