Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 03.12.2021

‘Van horen zeggen is leren liegen’

‘Van horen zeggen is leren liegen’… De Krant van West-Vlaanderen doet deze spreuk alle eer aan. Ik heb de afgelopen jaren reeds van alles meegemaakt maar deze verdachtmakingen zijn je reinste onzin. Lees hieronder mijn antwoord op het “in de voorwaardelijke zin geschreven” artikel van KW.

PERSBERICHT
BURGEMEESTER VAN STADEN

De burgemeester van Staden (Francesco Vanderjeugd) valt niets te verwijten in verband met vastgoedtransacties die hebben plaatsgevonden in de Kapelleriestraat en de Ieperstraat in zijn gemeente. Er is op geen enkel moment sprake geweest van belangenvermenging of voorkennis. De verdachtmakingen in de Krant van West-Vlaanderen (KW) zijn dan ook ongegrond en richten zich onterecht op de persoon van de burgemeester.

In april 2018 heeft de burgemeester als privaat persoon een onroerend goed aangekocht in de Kapelleriestraat, die hij later dan weer verkocht op 29 april 2019 aan de Steenoven. Conform de toepasselijk ruimtelijke plannen werd een vergunning verkregen om het bestaande gebouw te slopen en het terrein te verkavelen. Pas op 16 juli en 12 november 2020 werden de vergunningen afgeleverd. De toepasselijke ruimtelijke plannen (RUP Kapellerie van april 2004) bleven ongewijzigd voor en na de koop-verkoop. De verkoopovereenkomst werd bovendien ook niet afgesloten onder voorwaarde van het verkrijgen van een vergunning.

De tweede vastgoedtransactie die ter sprake komt gaat om onroerend goed in de Ieperstraat. Dit werd in het najaar van 2019 aangekocht door de burgemeester als privaat persoon. Begin 2020 werden de panden verkocht. Ook hier bleven de toepasselijke ruimtelijke plannen ongewijzigd gedurende de periode voor en direct na de koop-verkoop. Er is hieromtrent dus geen sprake van enige belangenvermenging. In de koopovereenkomst werd evenmin een voorwaarde van het verkrijgen van een vergunning opgenomen. Het feit dat de verkoop gebeurde via een tussenpersoon op command verandert niets aan de zaak. De reden om dit via een tussenpersoon te laten verlopen is net om te vermijden dat de verkoopprijs zou beïnvloed worden door zijn bekendheid als burgemeester. Het is overigens een courante praktijk bij vastgoedtransacties.

Pas in een later fase werd nagedacht omtrent een toekomstige invulling van de ruimere site Sint-Jan die een veel grote oppervlakte beslaat dan het hierboven genoemde onroerend goed. Zo dateert de eerste startvergadering met de ontwerper van mei 2020. Tot op vandaag is van een nieuw RUP nog steeds geen sprake en dit kan trouwens nog enige tijd op zich laten wachten.

ln ieder geval wenst de burgemeester zeer expliciet te ontkennen dat er sprake zou zijn van enige vorm van belangenvermenging of misbruik van voorkennis. Alle verkopen van zijn hand zijn gebeurd zonder enige opschortende voorwaarde tot het bekomen van een vergunning. Net om dergelijke situaties te vermijden werd het goed telkens verkocht zonder opschortende voorwaarde. Het risico lag dus
geheel bij de koper/ontwikkelaar die geen enkele zekerheid, laat staan een belofte had over het verkrijgen van een vergunning.

Dit betekent dat de burgemeester binnen het college van burgemeester en schepenen totaal geen belang had bij het verlenen van een latere vergunning.
Ook is alleszins geen sprake van voorkennis nu op de grond in de Kapelleriestraat al hetzelfde RUP van toepassing is sinds april 2004. Wat de panden betreft in de leperstraat geldt hetzelfde RUP ook nog steeds en moet opgemerkt worden dat een nieuw RUP nog een hele tijd op zich kan laten wachten.


De bevoegdheid ruimtelijke ordening van de burgemeester wordt door de KW ook in het bijzonder geviseerd. Het moet duidelijk wezen dat het niet om een persoonlijke bevoegdheid van de burgemeester gaat. Alle beslissingen omtrent de ruimtelijke ordening van de gemeente Staden moeten steeds door het volledige college van burgemeester en schepenen goedgekeurd worden. Voorafgaand worden steeds de nodige adviezen ingewonnen bij de gemeentelijke administratie – Wonen & omgeving – die in alle onafhankelijkheid haar advies dient uit te brengen. Dat de burgemeester naast zijn typische burgemeesterstaken nog andere bevoegdheden op zich neemt is zeker niet zeldzaam.

Ook in de in de gemeenten Zwevegem, Alveringem, Ardooie, De Haan, De Panne en Dentergem is de burgemeester bijvoorbeeld bevoegd voor onder andere ruimtelijke ordening.
Omwille van de verschillende verdachtmakingen is de burgemeester genoodzaakt om formeel te reageren. Er werd aan de redactie van de Krant van West-Vlaanderen gevraagd om samen te zitten en alle onderliggende stukken te overlopen om de verdachtmakingen te ontkrachten. Hierop werd niet ingegaan.

De burgemeester heeft niets te verbergen en is zelfs vragende partij dat Audit Vlaanderen een interne audit komt verrichten aangaande deze verdachtmakingen. Het artikel is te herleiden tot een politieke beschadigingsoperatie en stelt ernstige vraagtekens bij de journalistieke integriteit van de betrokken journalisten – en redacties.
De burgemeester zal niet aarzelen om juridische stappen te ondernemen tegen eenieder die zijn naam of persoon bewust in een verkeerd daglicht wenst te stellen, louter en alleen met het oogmerk om te schaden.

Wat de KW betreft, zal eerstdaags een klacht worden neergelegd bij de Raad voor Journalistiek. Ook zal een dagvaarding worden uitgebracht bij de rechtbank van eerste aanleg tegen de uitgever, redactie en betrokken journalist. De burgemeester heeft niets te verbergen en is vragende partij om snel verhoord te worden door het parket om alle misverstanden de wereld uit te halen.

De burgemeester wenst nog zijn persoonlijke ontgoocheling uit te spreken over deze gang van zaken in de KW. Titels als ‘burgemeester in opspraak’ tegen alle onderliggende stukken in én zonder enige klacht van wie dan ook, zijn bijzonder misleidend en hebben duidelijk enkel als bedoeling schade te berokkenen aan zijn persoon. De KW meent de rol van openbare aanklager op zich te moeten nemen waarbij het publiek jury én rechter mag spelen.

ln ieder geval zal de burgemeester volgende week alle raadsleden uitnodigen voor een informele gemeenteraad, teneinde klaarheid te scheppen.

Namens Francesco Vanderjeugd, mede ondertekend en goedgekeurd door Steve Ronse, advocaat.