Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 24.11.2015

Overleg mengvoedersector zonder taboes

Op uitnodiging van BEMEFA, de Belgische federatie van mengvoederbedrijven, bracht ik samen met een delegatie van onze partij gisteren een bezoek aan Aveve Merksem. Naast een zeer gedetailleerde en duidelijke uiteenzetting van Yvan Dejaegher, directeur-generaal van BEMEFA, werd ook het productieproces van mengvoeders bij Aveve toegelicht. Wie zich nog zorgen zou maken over mengvoeders na de dioxinecrisis van 1999, kan ik geruststellen: de sector is intussen op een zeer voorbeeldige manier gereguleerd.

BEMEFA vertegenwoordigt 160 Belgische mengvoederproducenten (98% van het totaal) . Allen produceren ze producten voor dierenvoeding. In 1999 onderging ons land de dioxinecrisis; aanleiding was vetsmelter Verkest die vervuilde vetten aanleverde aan mengvoederbedrijven. Op vandaag, 15 jaar later, is dat geheel ondenkbaar geworden doordat BEMEFA in samenwerking met het, naar aanleiding daarvan opgerichte, Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV)  een autocontrolemechanisme ontwikkelde dat bijzonder ver gaat. BEMEFA gaat er prat op de eerste geweest te zijn die een autocontrolegids heeft voorgelegd aan het FAVV.

Uniek monitoringsysteem

De mengvoederbedrijven beseffen heel goed hun rol in de voedselketen; alles begint bij hen. Ook zij moeten dus bijdragen tot kwalitatief en veilig voedsel op ons bord. In 2001 presenteerden ze het controlemechanisme waarvan sprake. Alle mogelijke gevaren werden daarbij in kaart gebracht, zowel bij de mengvoederbedrijven zelf, als bij de producenten (wereldwijd!) die producten zoals graan of soja leveren aan mengvoederbedrijven. Ook zelfmengers hebben een eigen autocontrolegids geschreven dat geënt werd op het voorbeeld van BEMEFA. Het resultaat op vandaag is dus dat alles getest wordt op alle mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. Het monitoringsysteem staat internationaal te boek als een voorbeeld én inspiratiebron van goede samenwerking tussen de overheid en de mengvoedersector.

Monitoring in de praktijk

Na de verschillende uiteenzettingen kreeg onze delegatie ook nog een rondleiding op de productieafdeling van Aveve in Merksem. De Aveve Groep is één van de grootste producenten van veevoeder in Europa. We kregen er niet alleen de volautomatische productielijn te zien, maar zagen ook hoe van elke productie-eenheid een staal voor laboratoriumonderzoek werd afgenomen.

Net zoals de Belgische landbouwers, en in het bijzonder de veehouders, onder druk staan, ervaren ook de mengvoederbedrijven veel druk. Ook zij verwachten meer inspanningen om afzet te realiseren in het buitenland. Zo nam BEMEFA ook deel aan de buitenlandse zending naar China van vorig jaar. Naar verluid waren er heel goede contacten en werd de basis gelegd voor toekomstige export. Het is nu aan de VLAM om die contacten te onderhouden en uit te bouwen.

Kort op de bal

Tot slot gaf de sector ook blijk van in te willen spelen op nieuwe tendensen en uitdagingen. Zo speelt BEMEFA een prominente rol in de problematiek van alternatieve eiwitten ter vervanging van ingevoerde soja en participeert de federatie in projecten die zoeken naar producten van soja in eigen land, het vervangen van soja door eiwitten afkomstig van insecten, algen, niet-gevaloriseerde groentestromen of alternatieve fermentatietechnieken. Momenteel wordt ook gewerkt aan een nieuw actieplan alternatieve eiwitten, dat hopelijk nog dit jaar gefinaliseerd kan worden.  Ook de antibioticaproblematiek wordt aangepakt via een participatie in AMCRA en het beperken van de productie van gemedicineerde veevoeders voor varkens jonger dan vijftien weken. Uiteraard volgt de sector ook met grote aandacht de ontwikkelingen op het vlak van GGO’s en de TTIP-onderhandelingen die een handelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten moeten opleveren.

Hoewel voedselveiligheid een federale materie is, zijn er toch een pak elementen uit de ontmoeting die ik onthoud en meeneem in mijn parlementair werk in de commissie landbouw. Zo onthoud ik dat GGO’s gezien worden als een kans en dat ook hier de vraag groot is naar een objectief en wetenschappelijk debat in plaats van het emotionele debat dat nu overheerst. Hetzelfde geldt over het TTIP-vrijhandelsakkoord. Ook in de uitdaging om antibiotica terug te dringen hebben ze met mij een medestander in het Vlaams Parlement.

8 7 3 14 2 6 5 jpeg