Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 16.05.2018

Overbevissing en visverloven

Om de overbevissing aan banden te leggen door de recreatieve visserij stelde Vlaams Volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd aan minister Joke Schauvliege de vraag hoe het staat met de handhaving en de controle door het agentschap voor Natuur en Bos. De minister antwoordde dat 2.383 vissers werden gecontroleerd door ANB, 89 aanmaningen en 214 processen-verbaal werden opgesteld, voornamelijk voor het vissen in gesloten tijd, het vissen met verboden tuigen, het vissen zonder visverlof of het vissen met meer dan 2 hengels. De gewestelijke beboetingsentiteit ontving in 2017, 206 processen-verbaal waarbij een vismisdrijf werd vastgesteld, 194 dossiers werden afgehandeld over vismisdrijven, waarvan 139 betaalde bestuurlijke transacties, 50 boetebeslissingen en 5 waar geen boetes zijn opgelegd. Het ANB heeft een voorstel tot aanpassing van de visserijregelgeving uitgewerkt met als krachtlijnen vereenvoudiging van de regels over vervoer en bezit van vissen, betere ecologische bescherming van roofvissoorten, sluitende regeling rond hengelwedstrijden, afschaffing gebruik van professionele hengeltuigen en betere handhaafbaarheid. Het voorontwerp van besluit is op 4 mei 2018 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Visverloven

vissen3Naar aanleiding van een nieuwe applicatie die gelanceerd werd om een visverlof digitaal aan te vragen vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd tevens aan minister Joke Schauvliege hoe dit evolueert. Francesco Vanderjeugd kwam zo te weten dat in 2017 in totaal 63.545 visverloven werden uitgereikt, waarvan 9.045 online. Hiervan waren er 5.897 jeugdvisverloven (1.457 online), 44.214 gewone visverloven (5.849 online) en 13.434 grote visverloven (1.739 online). In totaal werden er 791 visverloven minder uitgereikt dan in 2016. In 2016 werd 11,9% van de visverloven online uitgereikt. In 2017 was dit 14,2%. De inkomsten van de visverloven van 2017 bedroegen 1.123.995,1 euro. Het aandeel van de gewone visverloven is 504.190,4 euro, van de grote visverloven is dit 619.804,7 euro. Het online visverlof kan sedert 1 december 2017. Er werden in 2018 al 3.006 visverloven digitaal afgeleverd (toestand op 30 maart 2018). Naast de informatiekanalen zoals de brochure ‘Vislijn’ en het ‘Reglement Openbare Visserij’ werd ook op de website www.natuurenbos.be/visserij en www.visverlof.be uitgebreide informatie opgenomen over het online visverlof. Tevens werd de nieuwe applicatie via de algemene website en de sociale media van het Agentschap voor Natuur en Bos bekendgemaakt. Aan de leden van de Provinciale Visserijcommissies werd gevraagd om de nieuwe applicatie via hun achterban bekend te maken. Heel wat visserijfederaties hebben via hun website en hun tijdschrift hierover gecommuniceerd. Zo heeft bijvoorbeeld Sportvisserij Vlaanderen, de grootste koepelvereniging van vissersverenigingen in Vlaanderen, via haar website en via haar ledenblad promotie gemaakt voor de nieuwe applicatie.