Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 12.06.2020

Meer bloemen en een propere gracht door vernieuwd bermbeheer

Twee maal per jaar krijgen de Stadense grachten een grondige maaibeurt. Voortaan wordt het maaisel opgezogen. Het resultaat is een bloemrijkere berm en minder wateroverlast. Een extra voordeel is dat het achtergebleven zwerfvuil mee opgezogen wordt..

Bermmaaisel opgezogen

Bij de eerste maaibeurt begin juni wordt zowel de zoomweg, zone tussen de gracht en de weg, als de strook tussen de gracht en landbouwgrond gemaaid.
Bij de maaibeurt in september wordt enkel de zone tussen de weg en de gracht gemaaid. Als het gedeelte tussen landbouwland en gracht ingezaaid is als bloemrijke akkerrand, wordt die zone ook meegenomen.
De schuine wanden in de berm worden niet langer gemaaid. Daardoor krijgt de gracht een natuurlijker uitzicht, maar krijgt ook de fauna en flora in de gracht alle kansen om te bloeien.

(Klik op de foto om te vergroten)

 Beter voor de bloemen, waterafvoer en koeien

De nieuwe maaitechniek is iets duurder, maar kadert binnen de duurzame doelstellingen die het gemeentebestuur voorop stelde in zijn strategisch meerjarenplan 2020-2025. Het bermbeheer biedt namelijk heel wat voordelen voor het groene karakter van Staden:

• Het opzuigen van het maaisel voorkomt dat de wegberm twee maal per jaar extra voedingsstoffen krijgt. Op termijn zorgt dat voor minder onkruid en meer bloemen.

• Het ongerept laten van de bermtaluds zorgt voor een rijke fauna en flora in de gracht.

• Het groen in de gracht zorgt voor een natuurlijke waterbuffer. Bij hevige onweders stroomt het water minder snel weg. Zo wordt wateroverlast vermeden op plaatsen waar meerdere grachten samenkomen.

• Bij zomerse onweersbuien kan het afgemaaide gras niet langer ophopen aan de grachtbuizen en de waterafvoer bemoeilijken.

• Met het opzuigen van het maaisel wordt ook het zwerfvuil opgezogen. De kans dat kapotte blikken zo grazende koeien in levensgevaar brengen, is veel kleiner.

Begin juni gaan de eerste opzuigwagens op pad. Voor de zomer van 2020 krijgen alle grachten hun eerste grondige opfrisbeurt.