Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 20.12.2017

Debat Vlaamse begroting – landbouw/visserij

Gisteren zijn de plenaire debatten gestart over de Vlaamse begroting voor 2018. Daarbij worden alle Vlaamse bevoegdheden één voor één overlopen, de voorziene budgetten en beleidsplannen besproken. De eerste beleidsdomeinen die geagendeerd stonden waren ‘landbouw & visserij’.

Hieronder kan elkeen mijn tussenkomst in dat debat herbekijken, alsook nalezen.

Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s,

2018 wordt een belangrijk jaar voor onze landbouw en visserij. We verwachten duidelijkheid over de budgettaire impact van de Brexit en de hervorming van het GLB na 2020. Rekening houdend met de acute druk van de klimaatdoelstellingen en het ophanden zijnde energiepact, weet je dat er zeer bepalende keuzes zullen moeten worden gemaakt

Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan stelt nu reeds een ruime mate van autonomie toe te laten aan de lidstaten en de regio’s om een beleid op maat uit te stippelen. Laat ons daar nuttig gebruik van maken. Rekening houdend met onze resolutie over schaalverandering kunnen we zo een kader creëren waarin elke landbouwer kan zoeken naar een model op maat.

Het vinden van nieuwe combinaties en functies, vaak met maatschappelijke meerwaarde zoals zorg, educatie, natuurbeheer of bijvoorbeeld decentrale energieproductie zullen cruciaal worden. Bio- en korte keten worden vaak als zaligmakend alternatief naar voren geschoven, maar dat volstaat natuurlijk niet. We moeten ruimer durven denken. Daarom willen we vanuit Open Vld een warme oproep lanceren om een volwaardig concept rond stadslandbouw uit te bouwen.

Mevrouw de minister,
U weet dat enkele dossiers mijn bijzondere aandacht krijgen: het terugdringen van het antibioticagebruik in de veeteelt, de modernisering van de pachtwet, evidence based benadering van GGO’s en last but not least, risicomanagement voor de boeren tegen calamiteiten, zoals hagel, storm of droogte. Realiseer nu die betaalbare weersverzekering waarvan reeds zolang sprake van is.

Ik voel meer dan ooit dat er interesse is. Zowel vanuit de landbouwsector als vanuit de verzekeringssector. Zeker, nadat u aankondigde EU-middelen te zullen inzetten als tussenkomst op een verzekeringspremie. Daarom vraag ik u: laat niet los en grijp dit momentum.

Beste collega’s,
Een andere gigantische uitdaging is de steeds groter wordende polarisatie in het landbouwdebat.

Of het nu gaat over de verhouding landbouw en milieu of landbouw en dierenwelzijn, telkens lijkt men het nodig te vinden om dat in een sfeer van polarisatie, conflict of emotie te doen. Halve waarheden en hele leugens worden daarbij niet geschuwd. Bovendien spelen ook vaak verborgen agenda’s mee.

Als bepaalde organisaties schendingen van dierenwelzijn aanklagen via officieuze kanalen, is het hen dan te doen om het dierenwelzijn of om de vleesconsumptie aan banden te leggen?

De oplossing is nochtans vrij eenvoudig: een open en eerlijke dialoog! Enkel zo is er ruimte voor nuance, begrip en tijd om elkaars verschillen te detecteren en tot een gezamenlijk compromis te komen.

Een mooi voorbeeld daarvan is onze Vlaamse visserij, waar vissers én natuurverenigingen actief hebben samengewerkt en daardoor een in Europa vrij unieke samenwerking hebben om de visserij te verduurzamen.

Mevrouw de minister,
Als u mijn redenering volgt dan moet u dit niet alleen staven met woorden maar ook met daden.

Toen ik enkele weken geleden in de commissie landbouw naar uw reactie vroeg op de uitspraken van uw collega van dierenwelzijn, die de beelden van Animal Rights gebruikte om te stellen dat “dit nu eenmaal het gezicht is van de geïndustrialiseerde landbouw ” dan was ik bijzonder ontgoocheld in u dat u hem, zo kort door de bocht, bijtrad wanneer hij ervoor pleitte om strengere normen inzake dierenwelzijn op te leggen. En dat überhaupt tegen de bepaling van de level playing field in het Vlaams regeerakkoord in.

Laat het duidelijk zijn: ik heb geen probleem met strengere dierenwelzijnsnormen wanneer de huidige normen niet voldoende zouden blijken, maar voer die dan niet holder de bolder in en alleen in Vlaanderen. En al zeker niet zonder de sector daarin zelf te kennen en rekening te houden met de nu reeds lopende financieringen die onze landbouwers slechts enkele jaren geleden hebben aangegaan inzake investeringen met betrekking tot dierenwelzijn.

Mevrouw de minister,
U kent de sector, u gaat vaak op het terrein en zo hoort het ook! Ik ga er dus ook van uit dat u dergelijke wantoestanden nog nooit heeft kunnen vaststellen. Dat u zo kan oordelen dat de beelden die we te zien kregen de uitzondering zijn en niet de regel en dat onze boeren enorm begaan zijn met hun levend kapitaal.

Daarom mevrouw de minister,
Laten we ons optrekken aan de vele goede voorbeelden, want landbouw en visserij gaan wel degelijk hand in hand met duurzaamheid, milieu, natuur en dierenwelzijn. Zij verdienen een eerlijk debat. En daar mevrouw de minister, heeft u, een sleutelrol in. Waak over een eerlijke dialoog en zorg dat polarisatie geen ruimte krijgt in ons landbouwbeleid.