Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 15.11.2018

Commissie landbouw 14 november

 

Tijdens de commissie landbouw van woensdag 14 november 2018 vond de bespreking van de beleidsbrief en begroting Landbouw en Visserij voor 2019 plaats. In mijn tussenkomst benadrukte ik dat tijdens het laatste jaar van deze legislatuur nog belangrijke uitdagingen op het menu staan. Ik denk daarbij aan de hervorming van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de gevolgen van de Brexit voor Vlaanderen en de bijdrage van de landbouw in het behalen van de Klimaatdoelstellingen.

De afgelopen legislatuur bleven enkele vooropgestelde hervormingen dode letter. Zo betreur ik dat de pachtwet niet hervormd is. Landbouwers hebben ruimte nodig. Vermits bijna 70% van ons landbouwareaal gepacht wordt, mogen we de hervorming van de pachtwet niet los zien van fiscale incentives voor grondeigenaars om hun gronden voor langere tijd aan boeren te verpachten. Wat eigendomsverwerving van gronden betreft lanceerde Fedagrim vorige week een verregaand voorstel tot oprichting van een grondenbank. Ik vroeg de minister naar haar visie ter zake.

Ik pleitte voor een beleid ten gunste van jonge en startende nieuwkomers. Ik vroeg de minister om in Europa specifieke maatregelen te bepleiten in het nieuwe GLB om jonge boeren én boerinnen goede startkansen te geven.

Op federaal vlak hervormt de minister van Justitie de vennnootschapswetgeving. Hierbij zal de figuur van de landbouwvennootschap verdwijnen. Daarom drong ik er bij de minister op aan om de gevolgen hiervan voor de boeren op te lijsten opdat er kan gezocht worden naar een valabel alternatief.

Mijn dank ging naar de minister omdat ze erin geslaagd is de erkenning van de landbouwrampen van de afgelopen jaren snel in orde te brengen. Iedereen beseft dat de huidige werking van het landbouwrampenfonds onder druk komt te staan door de veelvuldigheid van de rampen die zich onder impuls van de klimaatsverandering voordoen. Daarom herinnerde ik de minister aan haar belofte om tegen eind dit jaar een brede weersverzekering op te zetten. Op 1 september 2019 zal het landbouwrampenfonds stopgezet worden. Het is noodzakelijk dat we tegen dan een volwaardig alternatief kunnen bieden aan de boeren. Indien dat niet het geval is zal de voorziene einddatum moeten worden opgeschoven in de tijd, zodat de boeren niet in een vacuüm komen te zitten indien er zich nieuwe rampen zouden voordoen.

Mijn volledige tussenkomst zie je hier: