Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 31.07.2020

Aanvullende maatregelen COVID-19

Gezien het verhoogde risico en het hoge aantal positieve tests in de ons omliggende gemeenten en het risico op een tweede golf halverwege augustus heeft het gemeentebestuur van Staden beslist om extra maatregelen te nemen die gelden vanaf 1 augustus 2020 op het ganse grondegebied van Staden. Hieronder kan je het burgemeestersbesluit nalezen. Wie meer info wenst kan mailen naar info@staden.be of bellen naar 051/70.82.00

Op heden heerst een epidemie waarbij de federale overheid zich genoodzaakt zag de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan.

Dit resulteerde onder meer in het MB van 30 juni 2020 zoals gewijzigd door het MB van 10 juli 2020, 24 juli 2020 en 28 juli 2020.

Strikte naleving van de bepalingen van het besluit is noodzakelijk, zoniet komt de volksgezondheid ernstig in het gevaar.

Op grond van artikel 133 Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester belast met de uitvoering van de wetten, de decreten, de ordonnanties, de verordeningen en de besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, de provincieraad en de
bestendige deputatie van de provincieraad, tenzij zulks uitdrukkelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen of aan de gemeenteraad is opgedragen.

Op grond van artikel 135§2 Nieuwe Gemeentewet hebben de gemeenten ook tot taak in het voorzien ten behoeve van de inwoners in een goede politie, met name meer specifiek 135 §2, 5° Nieuwe Gemeentewet tot het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden.

Overeenkomstig artikel 133, 2de alinea en artikel 135 §2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet beschikt de burgemeester over uitvoerende politiebevoegdheden en kan de burgemeester politiebesluiten maken.

Gelet op de heropflakkering van de covid-19 epidemie of minstens het risico daartoe op het grondgebied is het aangewezen om aanvullende lokale maatregelen te nemen zoals toegestaan door de federale regering met het ministerieel besluit van 24 juli 2020 zodat verdere risico’s kunnen beperkt worden en de verspreiding kan tegengegaan worden.

De besmettingscijfers in de omliggende regio gaan immers in stijgende lijn waarbij de alarmdrempel hetzij benaderd, hetzij al overschreden wordt.
Het is derhalve noodzakelijk dat de visie en betrachting van het ministerieel besluit zo sterk als mogelijk kan opgevolgd worden. Aanvullende regels zijn daartoe essentieel.

Gelet op de hoogdringendheid kan niet gewacht worden op een volgende gemeenteraad om deze maatregelen te nemen.

Gelet op de afkondiging van fase alert 3 op 7 augustus werd het besluit van burgemeester van 30 juli geëvalueerd en aangepast rond de toepassing van fase alert 3 op het grondgebied Staden, meer bepaald rond de mondmaskerdrachtverplichting en de annulering van sportactiviteiten.

Besluit en geeft bevel tot:

Artikel 1 – Mondmasker op zak

Op het hele openbaar domein en op alle publiek toegankelijke plaatsen van de gemeente Staden is het ten allen tijde verplicht een mondmasker (mond-en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben.

Artikel 2 – Mondmaskerdracht

Het dragen van een mondmasker (mond- en neusbescherming) of elk ander alternatief in stof is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar:

  • Op de wekelijkse openbare markten in Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke,
  • Publieke ruimtes in alle openbare gebouwen en recyclagepark,
  • In de bebouwde kom bij de vaststelling van fase alert 3

Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in stof is sterk aanbevolen:

  • Op alle openbare plaatsen.

Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in stof is niet verplicht:

  • Voor personen die middels medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mond- en neusbescherming of elk ander alternatief in stof kunnen dragen.
  • Voor inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van elektrische fietsen en elektrische steps.
  • Voor beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten gedurende de uitoefening van die activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken).
  • Voor beoefenaars van een sportactiviteit.

Deze uitzonderingen rond de mondmaskerverplichting gelden ook in geval van de afkondiging fase alert 3.

Artikel 3 – Sportactiviteiten

Sportwedstrijden op de sportterreinen en in de openbare gebouwen worden geannuleerd voorlopig tot en met dinsdag 25 augustus 2020.

Sportwedstrijden op de openbare weg worden geannuleerd tot en met zondag 13 september 2020.

Voor sportactiviteiten geldt dat deze zowel indoor als outdoor enkel mogen plaatsvinden zonder toeschouwers. De noodzakelijke begeleiders kunnen wel aanwezig zijn.

Vanaf de vaststelling van fase alert 3 worden alle georganiseerde sportactiviteiten (individueel en in groep), sporttrainingen en wedstrijden indoor en outdoor geannuleerd. Er wordt een uitzondering toegelaten voor het organiseren van sportactiviteiten en -trainingen voor de doelgroep tot en met 12 jaar.

Groepskleedkamers- en douches, zowel bij publieke als private sportvoorzieningen, worden gesloten voor het publiek.

Artikel 4 – Evenementen

Evenementen en festiviteiten
Annuleren van alle evenementen en festiviteiten, zowel van gemeente, verenigingen als privé, in openbare gebouwen en op het openbare domein van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 13 september 2020. Dit geldt niet voor evenementen in de privéruimte. In de privé is er een limiet van 10 aanwezigen. Indien het evenement in de private ruimte een publiek karakter heeft, kan het tot maximum 100 aanwezigen, waarbij de afstand tussen de bubbels gerespecteerd wordt. Het dragen van mond- en neusbescherming of elk ander alternatief in stof is verplicht op alle evenementen indien de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden. Evenementen met meer dan 100 verwachte deelnemers worden verboden, ongeacht of ze binnen of buiten plaats vinden.

Activiteiten
Vergaderingen, studeren en lessen kunnen wel doorgaan in de vergaderruimtes van de openbare gebouwen. De activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige begeleider/trainer/toezichter, kunnen doorgaan overeenkomstig de veiligheidsmatrix gebouwen van Staden. Het dragen van mond- en neusbescherming of elk ander alternatief in stof is verplicht op alle activiteiten indien de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden. De activiteiten van het dienstencentrum worden opgeschort tot en met zondag 13 september. Het sociaal restaurant blijft open.
Bloedinzamelingen van het Rode Kruis kunnen blijven doorgaan in de openbare gebouwen.

Openbare barbecues
Openbare barbecues blijven open, maar zijn ter beschikking voor slechts één bubbel op hetzelfde ogenblik.

Occasionele markten en verkopen
Occasionele (rommel-,…) markten en verkopen zijn verboden tot en met zondag 13 september.

Tijdelijke speelinrichtingen en speelinfrastructuur
Tijdelijke speelinrichtingen (speelstraten) en speelinfrastructuur (zwembaden, glijbanen, springkastelen, …) op het openbaar domein zijn verboden.

Artikel 5

Inbreuken op dit besluit worden overeenkomstig art. 22 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020 en eventuele latere wijzigingen, beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

De lokale politie en desgevallend de federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Artikel 6

Dit besluit  geldt vanaf 1 augustus 2020 tot deze wordt ingetrokken met een opvolgend besluit of totdat hogere rechtsnormen deze materie reglementeren.

Artikel 7

Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad op de eerstvolgende zitting.

Afschrift van onderhavig besluit zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan:

– de Griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

– de Griffie van de Politierechtbank te Kortrijk.

– de politie van zone arrondissement Ieper

– toezichthoudende overheid

– NCMM crisiscentrum