Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 21.01.2021

Zonnepanelen: uitspraak van het Grondwettelijk Hof

We betreuren de uitspraak van het Grondwettelijk Hof die de regeling van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen stopzet. Het is goed dat de Vlaamse Regering onmiddellijk gezorgd heeft voor een compensatie voor eigenaars van zonnepanelen die een rendement van 5% op de gemiddelde investering garandeert. Wie zonnepanelen heeft of in de toekomst erin investeert, zal nog altijd zijn investering terugverdienen en kunnen genieten van een lagere energiefactuur.

De overgangsregeling voor de terugdraaiende teller werd uitgewerkt in de vorige Vlaamse regering en het Vlaams parlement en werd getoetst aan de Europese regelgeving.

Het decreet kon rekenen op een groot draagvlak en werd zonder enige tegenstem gestemd in het Vlaams Parlement in april 2019. Dit decreet zorgde voor keuzevrijheid van de prosument met zonnepanelen: hij kon de keuze maken tussen het VREG-mechanisme (zonder terugdraaiende teller en zonder prosumentarief) of het overgangsmechanisme (met terugdraaiende teller maar ook betalen van prosumententarief).

Wij betreuren de vernietiging van deze overgangsregeling door het Grondwettelijk Hof. De Vlaamse regering en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap hebben het arrest grondig geanalyseerd. Om tegemoet te komen aan de investeringen van de burgers en de omslag naar groene energie te blijven stimuleren heeft de Vlaamse regering onmiddellijk beslist om te voorzien in een compensatie voor het verdwijnen van de digitale terugdraaiende teller.

Er komt een snelle compensatie voor de 101.000 rechtstreeks getroffen gezinnen die over zonnepanelen én een digitale teller beschikken:

  • Elk van deze gezinnen kan in 2021 rekenen op een financiële compensatie in de vorm van eenmalige investeringssteun die een rendement van 5% garandeert op de gemiddelde investering. Deze berekening zal gebeuren op basis van een gemiddeld project. Dat is vergelijkbaar met het rendement van het nieuwe subsidiesysteem van de Vlaamse regering sinds 1 januari 2021. Hiermee wil de regering de gelijke behandeling van eigenaars nastreven.
  • Daarbij houdt ze rekening met alle steun die een installatie in het verleden reeds kreeg en het rendement dat de eigenaars hebben kunnen genieten van de periode met terugdraaiende teller. Dat wil zeggen dat gezinnen die in het verleden bijvoorbeeld konden rekenen op groenestroomcertificaten alleen maar gecompenseerd worden als ze nog geen 5% rendement haalden. Momenteel zal voor ieder installatiejaar berekend worden wat de concrete ondersteuning in euro per kW geïnstalleerd vermogen zal zijn.
  • De regering bekijkt nog de mogelijkheid om die eenmalige investeringssteun nog met 30% te verhogen als gezinnen ervoor kiezen om in de komende jaren te investeren in een batterij of warmtepompboiler. In dat geval kunnen ze rekenen op een bijkomende batterijpremie of warmtepompboilerpremie bovenop de bestaande. Op die manier wil de regering de energietransitie een extra duw in de rug geven en overbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen.
  • Voor zonnepaneleneigenaars die reeds een warmtepomp hebben als hoofdverwarming en dus niet gebruik maken van fossiele brandstoffen, zal de Vlaamse regering de juridische mogelijkheden bekijken om een extra compensatie te voorzien gezien deze zwaarder getroffen worden een gemiddelde zonnepaneleneigenaar.

Ook de bijna 470.000 gezinnen die nog over een analoge terugdraaiende teller beschikken en nog niet over een digitale teller, krijgen tussen nu en 2029 de mogelijkheid om te kiezen voor een eenmalige compensatie.

  • Dit aanbod krijgen ze éénmalig tijdens de normale uitrol van de digitale tellers. De regering ambieert daarbij nog steeds een uitrol van digitale meters van 80% tegen eind 2024 en 100% tegen 1 juli 2029 voor het hele Vlaamse Gewest. Ze stapt echter wel af van de voorgenomen versnelde uitrol van de digitale meter voor zonnepaneleneigenaars. Initieel was het de bedoeling dat zonnepaneeleigenaars allemaal tegen eind 2022 beschikte over een digitale meter. Zij worden nu meegenomen in de normale uitrol en zullen gespreid over de periode 2021 – 2029 een digitale meter krijgen. Het voordeel hiervan is dat de digitale meter efficiënter uitgerold kan worden: straat per straat, wijk per wijk en gemeente per gemeente.
  • Gezinnen kunnen ook vrijwillig een digitale meter blijven aanvragen en dan de bijhorende compensatie ontvangen.

Het is belangrijk te benadrukken dat een zonnepaneleninstallatie interessant blijft voor klimaat en portefeuille, dat ze altijd wordt terugverdiend én een lagere energiefactuur oplevert. Er is immers niet alleen de nieuwe compensatiepremie.

  • Ook het prosumententarief bij een digitale teller is niet meer van toepassing. Voor een gemiddelde installatie bedraagt dit zo’n 300 tot 400 euro, afhankelijk van de regio waarin u woont.
  • Daarnaast is er ook een terugleververgoeding van de energieleverancier voor de energie die te veel wordt opgewekt en niet direct wordt geconsumeerd. U moet hiervoor een teruglevercontract afsluiten met uw energieleverancier. Sowieso blijft het interessant om zoveel mogelijk opgewekte stroom rechtstreeks zelf te verbruiken.
  • Ten slotte kunnen ook de distributienettarieven dalen. Voorheen werden de kosten voor de terugdraaiende teller verrekend via de energiefactuur aan alle consumenten. Doordat deze kost nu wegvalt, zullen de distributienettarieven nu verder kunnen dalen. Dit betekent een lagere energiefactuur voor elke Vlaming, met of zonder zonnepanelen.

Op volgende overheidswebsite kunnen burgers zich inschrijven om op de hoogte gehouden te worden van de verdere stappen zoals het aanvragen van de compensatiepremie: www.energiesparen.be/informeer-mij