Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 27.04.2019

Vraag in Vlaams parlement over de gevolgen van de droogte

Tijdens de laatste plenaire vergadering van deze legislatuur stelde ik een vraag aan minister van landbouw Koen Van den Heuvel over de gevolgen van de droogte voor de land- en tuinbouw.

Experts waarschuwen nu al voor droogte en dringen aan op rationeel watergebruik. Eén van de belangrijkste slachtoffers van droogte zijn de landbouwers. Er zijn inmiddels berichten dat er door de droogte water uit bronnen en uit waterlopen wordt opgenomen door landbouwers. Onder hen blijken ook tractoren met Nederlandse nummerplaten te zitten. Eén en ander geeft aan dat de schrik bij boeren voor oogstbeschadiging ten gevolge van de droogte er goed in zit nadat het rampjaar in 2018. Door de droogte zo vroeg op het jaar, dreigt de toestand later in 2019 alleen maar erger te worden. Vandaar dat de vraag rijst om een captatieverbod van water uit onbevaarbare waterlopen uit te vaardigen. Volgens de minister plant de Vlaamse regering op korte termijn een meldingsplicht voor captatie van water uit onbevaarbare waterlopen. Maar structureler is de uitdaging om onze landbouwers tijdig aan te zetten tot rationeel waterbeheer. Vorig jaar lanceerde minister Schauvliege al enkele projecten om te komen tot structureel watermanagement. Het is duidelijk dat we op deze weg moeten verdergaan. Ik denk daarbij Ik denk dat drie elementen heel belangrijk zijn: waterbeheer, watergebruik en wateropslag. Maar, zoals ik hier al aangehaald heb, ook projecten zoals het ontzilten van zeewater zouden kunnen helpen.

Ik wilde daarom weten welke proactieve maatregelen neemt de minister om in de landbouw in te zetten op rationeel watergebruik en waterbesparing.
Volgens minister Koen Van den Heuvel is de toestand nog niet kritiek, maar moeten we wel “alert” blijven en zou het ook goed zijn als het de komende weken voldoende neerslag valt. “We hebben eigenlijk een vrij normaal voorjaar gehad, maar dat heeft er niet voor gezorgd dat het grondwaterpeil opnieuw overal in orde is. Vooral in het Hageland en Limburg zit men nog onder het normale peil”. Volgens Van den Heuvel heeft de Vlaamse regering tal van maatregelen genomen, ook in de landbouw, om het watergebruik onder controle te houden, om het hergebruik van water te stimuleren en om de infiltratie van water in de bodem te bevorderen.
Ik wees de minister erop dat de landbouw het belang van het klimaat zeer goed beseft, vermits de sector altijd het eerste slachtoffer is van calamiteiten. Dat is ook de reden waarom de doelstellingen in het kader van het Vlaams Klimaatplan rond het terugdringen van de uitstoot door de landbouw gevoelig aangescherpt zijn en er inmiddels ook een convenant etherische emissies werd afgesloten. De landbouw is bijgevolg een deel van de oplossing. Dat moeten al diegenen die de landbouw altijd als eerste aanwijzen als deel van het probleem willen erkennen. Tenslotte maakte ik de minister duidelijk dat de landbouw er nu alle belang bij heeft om met projecten rond waterbeheer aan de slag te kunnen want land- en tuinbouwers moeten als eerste aan water geraken in tijden van waterschaarste. Wat voor brandwonden geldt, geldt ook voor de boeren vandaag: ‘water en de rest komt later!’

Het volledige debat kan je hier herbekijken: