Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 10.04.2017

Vlaams landbouwareaal daalt met 1000 ha

-Persbericht Open Vld-

Francesco Vanderjeugd (Open Vld) is bezorgd over het aantal hectare landbouwgrond dat herbestemd wordt voor natuurdoeleinden. “In 2015 en de eerste helft van 2016 bedroeg het netto-saldo van het verlies van landbouwgrond aan natuur liefst 960 ha. Dat is veel!” Vanderjeugd heeft begrip voor de verschillende functies die ingevuld moeten worden in ons kleine Vlaanderen. “Maar we moeten kunnen verzekeren dat er voldoende ruimte blijft voor landbouw. Ik reken daarvoor ook op het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen”, aldus Francesco Vanderjeugd (Open Vld).

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is het aantal hectare bestemd voor landbouw decretaal verankerd. Bij heel wat boeren heerst echter de indruk dat al te vaak landbouwgrond wordt herbestemd voor natuurdoeleinden. Jaarlijks wordt de evolutie van de oppervlakten berekend. Uit die cijfers blijkt dat het saldo voor landbouwgrond steeds negatief is. In 2013 evolueerde dit echter naar min of meer een status quo (-50 ha landbouwgrond). De cijfers voor 2014 gingen in het eerste semester de hoogte in tot een verlies van 180 hectare, maar in 2015 nemen ze een nieuwe vlucht tot een verlies van 791 hectare. In de eerste helft van 2016 kwamen daar naar nog eens 169 ha bij. “Op anderhalf jaar tijd maakt dat dus een afname van 960 ha landbouwgrond! Opmerkelijk: in 2015 spande de provincie Antwerpen de kroon met een verlies van 348 hectare landbouwgrond ten voordele van natuur. In het eerste semester verschuift het zwaartepunt naar de provincie West-Vlaanderen, dat 171 ha landbouwgrond moest derven”, stelt Francesco Vanderjeugd vast.

Landbouwareaal verzekeren

“Jaar na jaar heeft landbouwgrond plaats moeten maken voor natuurdoeleinden. Na enkele jaren waarin het verlies beperkt bleef, lijkt de trend in 2015 gebroken te zijn. Een verlies van bijna 1000 ha op anderhalf jaar tijd is behoorlijk wat ”, zegt Francesco Vanderjeugd. “Gelet op de balans die zeer sterk overhelt naar groen zal ik er bij de minister op aandringen om in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een voldoende landbouwareaal te verzekeren.”

“Er is weinig oppervlakte voor veel verschillende activiteiten in Vlaanderen en daar heeft vergroening uiteraard een rechtmatige plaats in. Maar we moeten wel kunnen blijven verzekeren dat er voldoende ruimte is voor landbouw.” Met de veroudering van onze landbouwpopulatie en de jaarlijkse daling van het aantal landbouwbedrijven met een kleine 4% komen heel wat landbouwgronden vrij, die evenwel gegeerd zijn door jonge starters of gevestigde landbouwers die aan schaalvergroting willen doen. “Vermits twee derde van het Vlaamse landbouwareaal gepachte gronden zijn, hoop ik dat de minister met passende stimuli zal uitpakken bij de hervorming van de pachtwet opdat grondeigenaars bereid blijven hun terreinen voor landbouwdoeleinden voor langere tijd te verpachten. Een verlaging van de successierechten in ruil voor lange termijnverpachting blijft een ernstig te onderzoeken piste in dat verband.”

750.000 ha decretaal gereserveerd

Overigens blijkt nog uit het antwoord op de schriftelijke vraag van Francesco Vanderjeugd dat het totaal areaal dat in Vlaanderen bestemd werd voor Landbouw in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op twee jaar tijd afgenomen is van 786.300 ha in 2014 naar 784.900 ha in 2016. “Het goede nieuws is dat het nog ruimschoots de 750.000 ha overtreft die decretaal zijn ingeschreven als gereserveerd landbouwareaal in Vlaanderen”, besluit Francesco Vanderjeugd.

Vanderjeugd heeft inmiddels al een nieuwe vraag tot de minister van Landbouw gericht om meer uitleg te vragen over de redenen van het aanzienlijke verlies van landbouwgrond het afgelopen anderhalf jaar.