Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 13.10.2021

Regering-De Croo bereikt evenwichtig begrotingsakkoord

De federale regering van premier Alexander De Croo bereikte een akkoord over de begroting van 2022. We zetten volop in op arbeidsmarkthervormingen om meer mensen aan het werk te helpen. Het akkoord bevat ook belangrijke investeringen en een mildering van de energiefactuur. We dringen tegelijkertijd de schuld en het begrotingstekort terug.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de regering-De Croo is om meer mensen aan het werk te helpen. De economie herstelt snel na corona, de arbeidsmarkt staat in brand en zowat alle bedrijven schreeuwen om werkvolk. Nu moeten we er dus alles aan doen om onze werkzaamheidsgraad op te krikken van 70 naar 80%. Daarom zet de regering in op een hele rist hervormingen op de arbeidsmarkt.

Ten eerste geven we de e-commerce een boost. Avondarbeid tussen 20 en 24u met loontoeslag voor de werknemers moet gemakkelijker worden. Zo willen we de e-commerce in ons land meer kansen geven en de export van koopkracht en jobs naar webwinkels net over onze grenzen stoppen.

Werken zal meer lonen. De zogenaamde ‘bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid’ zal de komende jaren geleidelijk uitdoven. In de eerste fase zullen vooral de laagste lonen er netto op vooruit gaan. Een extra aanmoediging om aan de slag te gaan en te blijven!

Werken zal ook flexibeler kunnen, bijvoorbeeld dankzij meer telewerk en de mogelijkheid om je arbeidstijd in overleg met je werkgever te spreiden in de week.  De belastingaftrek voor kinderopvang gaat omhoog. Deze maatregelen moeten de combinatie van werk en gezin vergemakkelijken.

Voor werknemers die door bijvoorbeeld herstructureringen of tegenslagen in het bedrijf hun baan dreigen te verliezen, komen er transitietrajecten om hen aan het werk te helpen bij een andere werkgever.

De regering zet mensen zonder werk actiever aan om aan de slag te gaan. Daarvoor werkt ze intenser samen met de regio’s. We zullen bijvoorbeeld meer inzetten op een opleiding en begeleiding naar knelpuntberoepen en de arbeidsmobiliteit tussen de verschillende regio’s aanmoedigen. Ook levenslang leren wordt extra gestimuleerd zodat mensen zich blijven bijscholen gedurende de loopbaan.   

Bijna meer dan een half miljoen Belgen zijn langdurig ziek. De regering pakt dit probleem aan met een grondig plan dat zowel werkgevers, werknemers, artsen en ziekenfondsen voor hun verantwoordelijkheid plaatst. Preventie is een belangrijke sleutel. Maar werknemers die weigeren mee te werken aan hun re-integratie op de arbeidsmarkt, kunnen een deel van hun uitkering verliezen. Grote bedrijven van meer dan 50 werknemers waar aanzienlijk meer dan gemiddeld langdurig zieken zijn, zullen een grotere bijdrage leveren en ziekenfondsen die niet slagen in hun re-integratiedoelstellingen zullen minder financiering krijgen. Artsen ten slotte zullen moeten aangeven wat de werknemers wél nog kunnen doen en er komt een betere infodoorstroming tussen de huisarts en arbeidsgeneesheer. 

Het systeem van de vrijstelling van sociale bijdragen op de eerste werknemer blijft behouden, maar het verminderingsbedrag van die bijdragen wordt beperkt tot zo’n 4000 euro per kwartaal. Deze vrijstelling is en blijft een belangrijke maatregel voor zelfstandigen die hun eerste werknemer willen aanwerven om te groeien. Maar met deze beperking halen we ook het oneigenlijk gebruik eruit.

Eerlijkere fiscaliteit en verantwoord budgettair beleid

De regering levert een begrotingsinspanning van 2,4 miljard euro. 1 miljard betreft een vaste inspanning die jaarlijks wordt herhaald, 1,4 miljard betreft een variabele inspanning in functie van de economische groei. We bouwen daarmee het begrotingstekort af van 5,4% in 2021 naar 3,1% volgend jaar. Ook onze staatsschuld daalt. Dat is belangrijk, nadat we tijdens de coronacrisis alle zeilen hebben bijgezet om onze economie, jobs en koopkracht overeind te houden.

In deze begrotingsoefening is ook ruimte voor nieuw beleid en investeringen van 1 miljard. Aan de inkomstenzijde zorgen we er onder meer voor dat goed verdienende topsporters ook eerlijk hun sociale bijdragen zullen betalen. 

Milderen van energiefactuur

De energieprijzen zijn overal ter wereld de afgelopen weken fors opgelopen. De federale regering doet een grote inspanning om deze factuur te milderen, bovenal voor de gezinnen die de eindjes moeilijk aan mekaar kunnen knopen. Zo wordt het uitgebreid sociaal tarief verlengd tot 1 april 2022. Een miljoen gezinnen genieten van dit lager tarief, wat neerkomt op een besparing voor hen van al snel 700 euro op jaarbasis. Zij krijgen ook een bijkomende winterkorting van 80 euro. 

Tegelijkertijd hervormt de regering de federale energiefactuur. De heffingen vervangen we door een accijns. Deze wordt bevroren op het niveau van 2021. Dit houdt een korting op de energiefactuur in voor élke Belg van 30 à 50 euro op jaarbasis. Op deze manier voeren we de beloofde ‘energienorm’ in voor burgers en bedrijven die de energieprijzen in evenwicht moet houden met die van het buitenland, onder meer om de concurrentiekracht van onze bedrijven te vrijwaren.

Investeringen

De regering blijft ook investeren, onder meer in de klimaat- en energieomslag, duurzaamheid, digitalisering en belangrijke infrastructuur. Deze investeringen van een miljard euro tussen 2022 en 2024 moeten een bijkomende boost geven aan onze economie die volop in herstart is. We focussen daarbij niet alleen op overheidsinvesteringen, maar we stimuleren ook private investeringen. Bijvoorbeeld door een verhoogde investeringsaftrek voor bedrijven en een tax shelter voor startende ondernemingen.

We zetten alles op alles om de economie weer volop te laten groeien, door meer mensen aan werk te helpen en te investeren in onze toekomst. Dit is een evenwichtig en ambitieus begrotingsakkoord dat ons land op het juiste spoor zet om weer volle vaart vooruit te gaan na de coronacrisis.