Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 06.07.2018

Nieuwe stap om zwaar doorgaand verkeer uit centrum te weren

Het centrum van Staden heeft al heel lang te lijden onder het zwaar doorgaand vervoer dat dagelijks door de dorpskern rijdt. Reeds in het begin van de legislatuur werd, in opdracht van het gemeentebestuur, een studie uitgevoerd met betrekking tot de verkeersintensiteit op de gewestweg N36. Deze gewestweg loopt pal door de smalle dorpskern van Staden en doorkruist het centrale marktplein. De belangrijkste conclusie van deze studie houdt in, dat door de hoge intensiteit aan zwaar vervoer gedurende een aanzienlijk gedeelte van de dag, de leefbaarheid in het gedrang komt. Uit de studie bleek dat het grootste aandeel van het zwaar verkeer door de kern, de verbinding op de as Roeselare-Diksmuide (de N36) dus, maakt. In concrete cijfers spreken we over om en bij de 800 vrachtwagens per dag.
Om de leefbaarheid van de dorpskern te garanderen en het socio-economisch weefsel niet te hypothekeren heeft het gemeentebestuur Staden officieel de vraag gesteld aan het gewest om de gewestweg N36 aan het gemeentebestuur over te dragen. Dit teneinde een tonnagebeperking voor doorgaand zwaar vervoer te kunnen opleggen. Een andere mogelijkheid die werd voorgesteld was een kilometerheffing op deze N36.
Op donderdag 22 juni 2017 waren burgemeester Vanderjeugd en schepen van mobiliteit Bourgeois op het kabinet Weyts om nogmaals aan te dringen op een structurele oplossing voor deze problematiek.

Minder doorgaand vrachtverkeer
Het college van burgemeester en schepenen heeft wel degelijk de ambitie om te komen tot een regeling waarbij die gewestweg minder doorgaand vrachtverkeer te verwerken krijgt, de verkeersveiligheid in het centrum toeneemt en de bewoners meer rust hebben.
Net voor het kerstverlof 2017 vernam het gemeentebestuur, via de pers, dat de Staatsbaan te Kortemark (N35) onderhevig wordt aan een kilometerheffing. De N35 die via het IDR-principe wordt aangeduid voor zwaar doorgaan verkeer Roeselare- Diksmuide en omgekeerd. Door de invoering van deze kilometerheffing op deze staatsbaan in Kortemark wordt verwacht dat de intensiteit van vrachtverkeer door het centrum van Staden nog verdere desastreuze proporties zal aannemen. Het gemeentebestuur betreurt dan ook ten stelligste dat er geen antwoord is gekomen op de voorstellen van overdracht van de N36 aan het gemeentebestuur en het voorstel voor kilometerheffing op de N36. Integendeel, er wordt zonder overleg, een kilometerheffing gelegd op de N35, zodat het vrachtverkeer opnieuw ‘andere’ wegen zal zoeken en aldus nog meer de N36 zullen gebruiken. De invoering van een kilometerheffing op de N35 heeft doorgang gevonden op basis van een decreet, meer bepaald het decreet van 22 december 2017. Dit decreet werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, op 16 januari 2018 en trad retroactief in werking op 1 januari 2018. Tegen dit decreet staat enkel een vernietigingsberoep open bij het Grondwettelijk Hof en dit binnen een beroepstermijn van 6 maanden. Het gemeentebestuur heeft juridisch advies ingewonnen en kreeg van hun raadsman een positief advies omtrent de eventuele slaagkansen van deze procedure.

Procedure gestart
In zitting van 21 juni 2018 beslist het college van burgemeester en schepenen om deze procedure bij het Grondwettelijk Hof te starten. Er wordt een vernietigingsberoep gestart gericht op een vernietiging van het bestreden decreet. Dit decreet legde diverse kilometerheffingen op waaronder de N35. Met de vernietigingsprocedure bij het Grondwettelijk Hof wenst het gemeentebestuur van Staden alleen de vernietiging te beperken tot slechts 1 weg, met name de N35. Op deze manier neemt het college van burgemeester en schepenen opnieuw een beslissing in het belang van een veiliger en rustiger dorpskern van Staden. (foto Joke Couvreur)