Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 26.03.2015

Hoorzitting over de pachtwet

Gisteren voormiddag vond in de commissie landbouw een hoorzitting plaats over de pachtwetgeving. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de landbouworganisaties (Boerenbond en ABS), van Landelijk Vlaanderen (namens de verpachters) en van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Laatstgenoemden gaven meer duiding bij de juridische aspecten en juridische uitdagingen van de pachtwet.

Nood aan evaluatie van de pachtwet

70% van de Vlaamse landbouwgrond wordt gepacht. Het pachten van landbouwgrond is geregeld in de pachtwet, die dateert van 1929 en sindsdien enkele keren werd geactualiseerd. In 1988 werd dat voor het laatst gedaan.

In de voorbije 25 jaar tijd evolueerden niet alleen de grondprijzen, maar veranderde ook het karakter van de Vlaamse landbouw. Ook vinden landbouwgronden steeds meer andere bestemmingen zoals bijvoorbeeld natuur of toerisme. Dat maakt dat de pachtwet, die met de laatste staatshervorming geregionaliseerd werd, wel eens aan een evaluatie toe is.

Een duidelijk en/en-verhaal

Het is volgens mij en mijn partij dan ook heel belangrijk dat we daarbij niet raken aan de fundamenten van de pachtwet, maar dat we fine tunen en aanpassen aan de nieuwe tijdsnoden waar nodig en dat we rechtszekerheid creëren voor zowel verpachters (eigenaars) als pachters (landbouwers). Daarbij mogen twee aspecten niet uit het oog verloren worden: het eigendomsrecht van de verpachters en de broodwinning en het maatschappelijk belang van landbouwers.

Een aantal elementen die Open Vld daarbij naar voor schuift zijn:

– respect voor eigendomsrecht
– vrijheid van teeltkeuze
– aanmoediging van schriftelijke pachtovereenkomsten
– inkorting van de loopbaancontracten (van 27 naar 21 jaar)
– streven naar lage successierechten voor gronden met langlopende pachtcontracten

De uitdaging zal er dus in bestaan om in het Vlaams Parlement op zoek te gaan naar de optimale juridische context waarbij het zowel voor grondeigenaars als landbouwers interessant is om een pachtovereenkomst uit te werken. Wordt vervolgd!