Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 13.01.2016

Hoopvol nieuws voor Vlaamse varkenssector

Er is reeds veel gezegd en geschreven over de crisis in de varkenshouderij en ook vandaag kwamen twee maatregelen ter sprake in de commissie landbouw die een boost kunnen geven aan het vertrouwen in de varkenssector. De minister kondigde vandaag aan dat de black box voor slachthuizen eerstdaags voorgelegd zal worden aan de Vlaamse Regering en dat er een nieuw Europees model komt voor de opslag van varkensvlees.

Black box in slachthuizen

Vorig jaar stelde het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) aan de minister voor dat, ter vergroting van de transparantie in de keten, er werk gemaakt zou moeten worden van een black box voor slachthuizen. Door die black box zou er meer doorzichtigheid komen in de prijzen die varkenshouderijen krijgen voor het door hen aangeleverd vlees en zal de sector ook meer accurate informatie krijgen over bijvoorbeeld overstocks.

Tijdens de plenaire vergadering van 8 juli sprak de minister zich al positief uit over het idee. Aangezien zij het afgelopen jaar niet meer communiceerde daarover, besloot ik haar in de commissie landbouw van vandaag te vragen naar een stand van zaken.

De invoering van de black box kan ook bijdragen tot een eerlijkere liberale markt en het verzamelen van completere statistieken over de varkenssector op Europees niveau. De Europese Landbouwraad had daar ook om gevraagd bij de Europese Commissie. Zelf vroeg ik de minister om daar op te blijven aandringen en om de rapportering van lidstaten aan Eurostat te versnellen. Een transparantere marktkennis moet het mogelijk maken voor alle actoren in de keten om beter in te spelen op fluctuaties in de (Europese) markt.

Het ontwerp van ministerieel besluit voor de invoering van die black boxen in slachthuizen is reeds gefinaliseerd en zal op korte termijn ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.

Nieuw model opslag varkensvlees

Daarnaast gaf de minister toelichting bij het nieuwe Europese model voor de opslag van varkensvlees. Daar waar in het oude model geen exportvoorwaarde gekoppeld werd aan de door Europa gefinancierde opslag, zal dat vanaf heden wel het geval zijn. Ook zullen spek en vetten toegevoegd worden aan de voor opslag gefinancierde goederen. Vooral dat laatste is een opsteker voor de Vlaamse varkensboeren, vermits 38,7% van de export naar Rusland bestond uit spek en vetten.

Het is uiteraard positief dat er werk gemaakt wordt van maatregelen die varkenshouderijen in nood helpen, maar toch blijf ik er van overtuigd dat deze maatregel een noodzakelijke, maar wellicht geen voldoende voorwaarde is om bij te dragen tot een stabiele varkenssector op langere termijn. Ik pleitte er dan ook voor dat we in de commissie met een open blik en zonder taboes het debat aangaan en dat de minister op Europees niveau aandringt op een warme sanering. Zulke sanering alleen in Vlaanderen doorvoeren heeft geen zin: voor elk varkensbedrijf dat hier wordt gesloten, staan er  andere en grotere op in de buurlanden met als gevolg dat het aanbod op de markt en de daaruit volgende prijsvorming niet voldoende gunstig zullen ontwikkelen. Als een sanering wordt onderzocht om de varkenssector te stabiliseren moet ze per definitie op Europees niveau gebeuren.

foto