Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 06.01.2016

Heeft klimaatakkoord toch gevolgen voor landbouw?

Met het bereiken van een nieuw klimaatakkoord tijdens de conferentie van Parijs eind 2015 wordt openlijk gesteld dat het akkoord invloed zal hebben op de manier waarop we ons in de toekomst voeden. Wie voeding zegt, zegt landbouw. Dat zou betekenen dat het klimaatakkoord een impact zal hebben op onze Vlaamse land- en tuinbouw. In de commissie Landbouw van deze voormiddag vroeg ik de minister van Landbouw om extra duiding.

Eind 2015 vond in Parijs de grote klimaatconferentie plaats waar een nieuw klimaatakkoord met veel enthousiasme onthaald werd. Ook ikzelf juich toe dat zowel de groeilanden als de grote economieën elkaar vonden in het akkoord. Toch, een akkoord sluiten is één iets, maar het realiseren heeft zijn impact op bepaalde sectoren. Zo werd meteen gesuggereerd dat we met zijn allen zullen moeten nadenken over hoe we in de toekomst zullen omgaan met voeding.

Land- en tuinbouw dragen reeds steentje bij

Vlaanderen is een sterk verstedelijkte en dichtbevolkte regio met een belangrijk aandeel intensieve land- en tuinbouw. De land- en tuinbouw zit al gedurende een drietal decennia in een transformatieproces waarbij vergroening en verduurzaming systematisch aan belang hebben gewonnen en nog steeds winnen. Ook het hervormde GLB trekt kordaat de kaart van verduurzaming en legt de contouren van het landbouwbeleid vast tot 2020. De vraag die zich dus stelt is of het recente klimaatakkoord nog eens aan de organisatie van onze land- en tuinbouw zal knabbelen.

Inspraak verzekerd

In de commissie van deze voormiddag legde ik de vraag voor aan de minister van Landbouw en Leefmilieu die voor Vlaanderen aanwezig was op de klimaatconferentie van Parijs. Volgens haar is het nog vroeg om de impact van het akkoord op onze land- en tuinbouw in te schatten, voornamelijk omdat het engagement van de Europese Unie om de uitstoot met 40% terug te dringen tegen 2030 nog verdeeld moet worden onder haar lidstaten en in het geval van België ook nog eens onder de gewesten.

De minister kondigde wel het engagement aan om over te gaan tot een 3e Vlaamse klimaatconferentie, waar ook de landbouwsector – net als in het verleden – in betrokken zal worden. Tijdens die conferentie zal gekeken worden welke inspanningen de verschillende sectoren en beleidsdomeinen kunnen nemen om de Vlaamse doelstellingen te realiseren. Ze verwees ook naar de belangrijke rol die het ILVO heeft om steeds op zoek te gaan naar innovaties die de land- en tuinbouw kunnen bijstaan om hun steentje bij te dragen.

Het antwoord van de minister stelde me zowel gerust als tevreden aangezien de minister het dossier actief en van nabij opvolgt en omdat ze de intentie heeft om de landbouw te betrekken bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen.

Herbekijk de bespreking via onderstaande link: