Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 20.10.2016

Nieuws uit de commissie landbouw

De commissie Landbouw van het Vlaams Parlement ging gisteren verder op haar elan van vorige week en voorzag maar liefst twaalf vragen om uitleg aan de minister. Zelf ondervroeg ik de minister onder meer over flankerende maatregelen naar aanleiding van de kilometerheffing, over de ‘G30-varkenstop’ die de minister recent organiseerde en pleitte ik voor meer ruimdenkendheid ten aanzien van GGO’s als de Euopese autorisatie van ‘diquat’ niet verlengd wordt.

Dat de Vlaamse overheid zich blijft inzetten voor de land- en tuinbouwsector blijkt uit de nieuwste cijfers over de export van varkensvlees die de minister van landbouw gisteren kon meegeven in de commissie landbouw. De export is, dankzij de inzet van de VLAM en de Belgian Meat Office, in de eerste helft van 2016 gestegen met 28 procent. Alle voornaamste groeimarkten liggen in het verre Oosten (China, Zuid-Korea, Hong Kong,…).

Varkenssector positief over inzet Vlaamse Regering

Toch is het nog geen tijd om victorie te kraaien want de varkenssector heeft het erg zwaar te verduren gehad de voorbije jaren. De heropleving is nu hopelijk ingezet, maar een full recovery zal nog enige tijd op zich laten wachten, zeker als op vandaag blijkt dat de prijs van varkensvlees alweer gedaald is. Toch is die exportgroei een eerste opsteker voor de sector die actief met de Vlaamse Regering meewerkt aan een oplossing.

Zo was er in het voorjaar de ‘G30-varkenstop’ met als doel een structureel antwoord te bieden op de crisis in de varkenssector. Met een – voor de volledige keten beschikbare enquête – werden de afgelopen maanden gegevens verzameld bij 400 respondenten. Gisteren vroeg ik de minister om de resultaten van die enquête met het parlement te delen en die blijken positief in die zin dat de sector zich schaart achter de maatregelen die de Vlaamse Regering reeds uitvaardigde en nog voorziet in de nabije toekomst. Toch hamerde ik er op dat die maatregelen niet van korte duur mogen zijn en noodzakelijk blijven tot er een volledig herstel is.

Flankerende maatregelen voor kilometerheffing

Dat ook de Vlaamse land- en tuinbouwsector nadelige gevolgen ervaart van de kilometerheffing voor vrachtvervoer blijkt uit meerdere studies. Ik polste bij de minister of het klopt dat de ze daar een tegemoetkoming beloofd heeft. En wat blijkt: om aan die nadelige gevolgen tegemoet te komen voorziet de Vlaamse Regering vanaf begin 2017, jaarlijks €1 miljoen aan flankerende maatregelen voor de land- en tuinbouwsector. Belangrijk om weten is dat de middelen niet elders uit het budget ‘landbouw en visserij’ weggeplukt worden, maar vrijgemaakt worden uit het budget ‘algemeen beleid’ van de Vlaamse Regering en toegevoegd worden aan het budget van de VLIF.

Wat als diquat verboden wordt?

Momenteel wordt er op Europees niveau gediscussieerd of de autorisatie van verschillende herbiciden verlengd wordt. Eén daarvan is diquat, in de sector beter gekend als het zeer efficiënte handelsproduct Reglone, dat voor de (West-)Vlaamse aardappelsector hét loofdodingsmiddel bij uitstek is. De huidige autorisatie van diquat loopt af op 30 juni 2017. Het feit dat verschillende onderzoeken tegen een verlenging adviseren en het feit dat wetenschappelijk aangetoond is dat er weinig alternatieven voor handen zijn, zorgt voor heel wat terechte ongerustheid in de sector.

Samen met mijn collega’s heb ik er gisteren op aangedrongen bij de minister van landbouw dat ze haar federale collega-ministers Deborsu en De Block attent maakt op die mogelijkse catastrofe voor de Vlaamse aardappelsector. Bijkomend, zoals in elke discussie over herbiciden en insecticiden, haalde ik andermaal aan dat dit de zoveelste gelegenheid is om over alternatieven zoals GGO’s te spreken en na te denken: “als we het gebruik van pesticiden willen verminderen, moet er een alternatief voor handen zijn.”

Het volledige verslag van de commissie landbouw van 19 oktober vind je hier:
www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1080353