Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 21.09.2016

Eerste commissie landbouw 2016/2017

Na enkele weken van parlementair reces schoot de commissie landbouw gisteren vroegtijdig in actie. Door de vele vragen om uitleg die ingediend waren, waaronder vier van mijzelf, achtte de commissievoorzitter het noodzakelijk om de commissie al samen te roepen voor de officiële opening van het parlementaire werkjaar komende maandag.

De afgelopen maanden kwamen enkele belangrijke dossiers aan het licht die ik ter bespreking wou brengen in het parlement. Het nieuwe plan van de minister om de bijensterfte aan te pakken is daar één van, net als de opkomende verticale landbouw in landen als de Verenigde Staten en Japan.

VLIF-steun voor zelfvermarkting

Een andere belangrijke vraag die ik aan de minister richtte, ging over de steun die het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) geeft aan landbouwers die hun producten aan de man willen brengen met een eigen (hoeve)winkeltje. Die stap wordt vaak gesuggereerd aan landbouwbedrijven om hun opbrengsten te vergroten en er een rendabel landbouwbedrijf op na te houden.

Uit recente cijfers blijkt dat heel wat landbouwbedrijven die sprong wel willen wagen en ook effectief de bal aan het rollen brengen met een aanvraag tot VLIF-steun, maar dat ze uiteindelijk toch afhaken. Tot op heden heeft de minister daarvoor geen verklaring, maar ze engageert zich wel om na te gaan hoe dat komt en of dat bijvoorbeeld te maken heeft met de regelgeving inzake VLIF-steun. Moest dat zo zijn, dan dringt een evaluatie van de knelpunten in het VLIF-mechanisme zich op.

Protocolakkoord grensboerregeling

Ook de grensboerregeling bracht ik gisteren andermaal onder de aandacht van de minister en mijn collega-parlementsleden. Intussen is er een samenwerkingsprotocol tussen Vlaanderen en Wallonië waardoor Vlaamse veeteeltbedrijven die niet verder dan 25 kilometer (vogelvlucht!) van de taalgrens gevestigd zijn, hun eigen gronden in Wallonië kunnen bemesten als die niet verder dan 40 kilometer (vogelvlucht!) verderop liggen. Landbouwers die voldoen aan die criteria kunnen zich laten erkennen als grensboer.

Jammer genoeg staan de gesprekken met (Noord-)Frankrijk voor varkensmest nog steeds geen stap verder, ondanks het feit dat er Europese verordeningen zijn die een juridische basis bieden om bilaterale akkoorden af te sluiten over het transporteren van dierlijk mest over landsgrenzen heen. Voor pluimvee- en paardenmest is er wel reeds een akkoord met Frankrijk. De minister beloofde andermaal om verder te onderhandelen tot een akkoord met Frankrijk mogelijk is. Ik vroeg de minister ook expliciet om onderhandelingen aan te knopen voor landbouwers die mestoverschotten hebben en die niet op bedrijfseigen gronden in Wallonië of Noord-Frankrijk kwijt kunnen. Hoewel die gesprekken zeer moeilijk zullen verlopen, sluit ze die niet uit in de nabije toekomst.

Wie de verschillende verslagen van deze besprekingen in detail wil lezen, kan terecht op de site van het Vlaams Parlement via onderstaande links:

– VLIF-steun voor zelfvermarkting: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1076311/verslag/1077421

– Export van bedrijfseigen mest naar het Waalse Gewest en Noord-Frankrijk: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1076311/verslag/1077366

– Het nieuwe bijenactieplan: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1076311/verslag/1077408

– Ontwikkeling van de verticale landbouw in Vlaanderen https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1076311/verslag/1077477