Nieuwsberichten

Groetjes uit Staden 02.07.2020

Dossiers Twee Hofsteden en Waterhof slepen te lang aan

Ik stuurde onlangs een brief naar de directie van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) over twee geplande verkavelingsprojecten in Staden. De dossiers van de Twee Hofsteden in Staden en het Waterhof in Oostnieuwkerke blijven maar aanslepen. (foto bovenaan de Twee Hofsteden)

Volgens een studie die in opdracht van de provincie werd uitgevoerd, had Staden er tussen 2012 en 2022 eigenlijk 174 nieuwe woningen moeten bij krijgen, maar de kans dat dit doel gehaald wordt, is zo goed als onbestaande. Twintig woningen zijn gepland in het project Waterhof in de Westrozebekestraat in Oostnieuwkerke, 154 zijn te realiseren in de Twee Hofsteden, een grote verkaveling tussen de Rysseveldstraat en de Kleine Veldstraat in Staden. De projecten staan al respectievelijk acht en tien jaar op de planning. Verder dan een startnota en enkele overlegmomenten zijn we voor de Twee Hofsteden nooit gekomen, terwijl de gronden toch al tien jaar in het bezit zijn van de WVI. Voor het Waterhof lag acht jaar geleden al een voorstel op tafel, maar ook daar is nog geen spade in de grond gegaan. Het gaat tergend traag en het wordt steeds moeilijker om dit nog uitgelegd te krijgen aan de Stadense bevolking. Straks krijgen we ook niet uitgelegd aan de provincie waarom we onze doelstellingen niet haalden. Maar het doet vooral pijn dat veel jonge Stadense gezinnen de gemeente moeten verlaten omdat ze geen woning vinden.

Hieronder mijn schrijven die ik richtte aan de heer Sanders, voorzitter van het WVI:

Geachte directeur
Beste meneer Sanders

Op het MidWest-overleg van deze week sprak ik u kort over de realisatie van het woonproject Twee Hofsteden in Staden.
Bij deze wil ik hier graag nog eens op terugkomen en onze vraag, onze bezorgdheid, duiden.
De netto taakstelling inzake wonen voor Staden voor de periode 2012-2022 is door de provincie vastgesteld op 174 woonentiteiten, te realiseren op nieuw aan te snijden woongebied.
Een deel van deze taakstelling, een 20-tal woningen, kon op dat ogenblik onmiddellijk worden gerealiseerd op gronden in Oostnieuwkerke, gronden die op dat ogenblik reeds in eigendom waren van de WVI.
Dit project kreeg de naam Het Waterhof.  Enkele jaren terug is een eerste voorstel op tafel gelegd.  We wachten nog steeds op een bijgewerkt voorstel.  We zijn maar liefst 8 jaar verder en nog geen zicht op realisatie !
De overige 154 woningen zijn te realiseren in het nieuwe woonproject Twee Hofsteden.  Het grootste deel van deze gronden zijn reeds meer dan 10 jaar in eigendom van de WVI, goed voor de realisatie van 114 woonentiteiten.  De resterende 40 woningen zullen deel uitmaken van een private verkaveling.
De bestemming van de gronden zijn vastgelegd in het GRUP Twee Hofsteden, goedgekeurd op 28 september 2017.
Ook hier is het wachten op vooruitzichten op een effectieve realisatie.  Verder dan een startnota en enkele overlegmomenten (laatste dateert alweer van 19 november 2019) zijn we nog niet gekomen.
De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en WVI inzake de aanleg van de parkzone dateert van begin 2018.
De gemeente Staden is in vergelijking met vele andere landelijke gemeente een ruime netto taakstelling toegewezen.  Het grootste deel, 134 woonentiteiten, kan gerealiseerd worden op gronden van WVI.  Dit maakt dat de WVI onze bevoorrechte partner is in dit project, maar tegelijk ook onze enige partner om werk te maken van deze taakstelling.
We zijn halfweg 2020 !  Straks zijn we 2022 en vrezen we dat er tegen dan nog niets van deze taakstelling zal gerealiseerd zijn.  Als gemeente vinden we dit bijzonder jammer.  Het procesverloop gaat naar mijn gevoel tergend langzaam en als gemeente hebben we het gevoel dat we nu al meerdere jaren gewoon ter plaatse blijven trappelen.
Minstens kon het project Het Waterhof al gerealiseerd zijn gezien dit reeds mogelijk was vanaf 2012.
Minstens kon het project Twee Hofsteden in een vergevorderde ontwerpfase zitten, klaar voor realisatie.  Nu staan we, buiten enkele denkoefeningen en een startnota, nog nergens !
Ik wil dan ook als burgemeester ten zeerste mijn bezorgdheid uitdrukken en mijn wens overmaken dat deze projecten in de komende maanden ter harte wordt genomen zodat we op heel korte termijn vooruitgang zien in deze projecten en een perspectief hebben op korte termijn inzake realisatie.
Het wordt steeds moeilijker om dit uitgelegd te krijgen aan de burger, de jonge gezinnen die zoekende zijn naar een betaalbare woning en straks krijgen we dit ook niet uitgelegd aan de provincie waarom we in 2022 nog niets van onze taakstelling konden realiseren.
Mijn uitdrukkelijk wens is dat de WVI deze dossiers ter hart neemt en de nodige middelen en mensen hiervoor inzet zodat we de theorie ook in de praktijk kunnen omzetten.
Doelstelling moet zijn om tegen 2022 toch minstens een eerste realisatie verwezenlijkt te zien, de eerste woningen kunnen gebouwd worden.

En het antwoord die ik mocht ontvangen van de heer Sanders:

Geachte burgemeester,

Bedankt voor uw mail. We delen dezelfde bekommernis om spoedig een kwalitatief aanbod voor wonen te realiseren in uw gemeente.

Voor verkaveling Waterhof geeft u terecht aan dat het project klaar was, om ingediend te worden, er werd een startvergadering opgezet met studiebureau Demey, maar uiteindelijk was dit niet realiseerbaar doordat de Mandel zich heeft terug getrokken uit het dossier.  Verder waren er problemen met de beek en de buffering. Er werd ondertussen een aangepast voorstel besproken met uw dienst. We zullen dit voorstel laten uittekenen en begin augustus per mail aan uw dienst over te maken.  Na jullie akkoord/suggesties kan studiebureau Demey aan de slag om het plan technisch uit te werken.  Demey kan dit verder uitwerken in september.

De verkavelingsaanvraag Waterhof kan eind dit jaar klaar zijn voor vergunningsaanvraag infrastructuur en verkaveling. Indien we de vergunning hebben, kunnen we onmiddellijk kijken voor aanbesteding en de aanleg van de wegenis zou normaal gezien eind 2021 kunnen opstarten. Zo is er op korte termijn een aanbod voor jonge gezinnen in de gemeente Staden.

Voor het project de 2 Hofsteden werden reeds heel wat stappen ondernomen en is een ontwerp van verkavelingsplan in opmaak.  De principes die reeds voorgelegd werden hierin opgenomen.

Jonge gezinnen wensen nog steeds een kwalitatieve buitenruimte, waar WVI wil op inzetten. In de verkavelingsaanvraag worden deze grondgebonden woningen uitgewerkt in combinatie met duplex-, stapel- en meergezinswoningen die in de projectzones van de verkavelingsaanvraag zullen opgenomen worden. Lynn Staelens zal het uitgewerkt verkavelingsplan met jullie bespreken in de tweede helft van september. Kunt u nu reeds een aantal datavoorstellen doen wanneer dit voor u, uw diensten en de bevoegde leden van uw college zou passen ?