Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 26.01.2018

Commissie landbouw & visserij dd. 24 januari

In de commissie landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling werd deze week gedebatteerd over het door het Europees Parlement afgekondigde verbod op het vissen met pulskortechniek en over de black boxen in Vlaamse slachthuizen. In dit bericht kom ik graag terug op de essentie van beide debatten.

De pulskortechniek is een vistechniek waarbij vissen met elektrische impulsen uit de zeebodem worden verjaagd om ze daarna gemakkelijker met sleepnetten te kunnen vangen. Volgens sommige experten is het een veel milieuvriendelijkere methode. Anderen pleiten voor een verbod, omdat volgens hen de nieuwe techniek zo efficiënt is dat het visbestand dalende is.

Verbod sinds 1998

Het betreft geen algemeen aanvaarde vistechniek in Europese wateren. Sinds 1998 is het verboden om de techniek toe te passen, maar bij wijze van experiment mocht ze toch worden toegepast. De Nederlandse vissers hebben bijvoorbeeld gretig gebruikgemaakt van die mogelijkheid. Momenteel zijn ruim tachtig Nederlandse vaartuigen met een pulskor uitgerust. In Vlaanderen gaat het slechts om twee vaartuigen met een pulskor. Zij varen in opdracht van ILVO, het Instituut voor landbouw- en visserijonderzoek).

Verder onderzoek is nodig

De minister stelde in de commissie het volgende: “Voor Vlaanderen is het belangrijk dat er verder kan worden geëxperimenteerd met deze pulstechnologie op voorwaarde dat er naast verder onderzoek naar de mogelijkheden voor selectiviteit in het kader van de aanlandingsplicht, ook gewerkt wordt rond de eventuele effecten op de bestanden en op het bodemleven en dat dit niet leidt tot ongelijkheid tussen onze vloot en een vloot met de puls.

Namens mijn partij pikte ik daar op in: “Laat ons toch stellen dat we die techniek, of althans het onderzoek ernaar, niet zomaar mogen opgeven. Onze fractie is zeker vragende partij om daarop te blijven inzetten, vooral ook om te kijken wat de positieve effecten inzake duurzaamheid zouden kunnen zijn.”

Voordelen van pulskortechniek

De pulskor biedt namelijk een antwoord op een aantal belangrijke uitdagingen voor de visserijsector: het hoog brandstofverbruik, de hoge teruggooi- en aanlandplicht en intense bodemberoering. Bij een verbod van de pulstechniek zullen daar andere oplossingen voor moeten worden gezocht. De minister zei daarover dat dit het meest acuut is wat betreft de teruggooi en de invoering van de aanlandplicht.

Black boxen in slachthuizen blijken meerwaarde

In 2015 stelde het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) aan de minister voor dat, ter vergroting van de transparantie in de keten, er werk gemaakt zou moeten worden van een black box voor slachthuizen. Door die black box zou er meer doorzichtigheid komen in de prijzen die varkenshouderijen krijgen voor het door hen aangeleverd vlees en zal de sector ook meer accurate informatie krijgen over bijvoorbeeld overstocks.

In 2016 werden de black boxen ingevoerd en het systeem is intussen volledig operationeel in alle Vlaamse varkensslachthuizen en alle rundveeslachthuizen, op twee na die daarvoor vrijgesteld zijn. Alle slachthuizen die varkens- en rundveekarkassen indelen en wegen, worden steekproefsgewijs gecontroleerd door de landbouwadministratie. De controlefrequentie blijkt ook het hoogst bij de meest risicovolle slachthuizen.

Evaluatie positief

In de commissie landbouw van woensdag werd het invoeren van de black boxen geëvalueerd. De minister gaf aan dat de maatregel zeker een toegevoegde waarde creëert voor veehouders, dierenhouders, maar ook voor marktinformatie te vergaren.

Dat is wat mij betreft een zeer goede zaak voor alle partners in de keten en dus ook een zeer geslaagde maatregel.