Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 10.03.2017

Commissie landbouw dd. 8 maart

De commissie Landbouw van het Vlaams Parlement hield eergisteren haar wekelijkse vergadering. In een uitgebreide zitting kwamen onder meer het dispuut tussen de bietentelers en de Tiense Suikerraffinaderij, de hervorming van de pachtwet en de antibioticaresistente bacteriën in de veeteelt ter sprake. 

De onderhandelingen tussen de suikerbiettelers en de Tiense Suikerraffinaderij zijn al een hele tijd bezig. Ook in de commissie Landbouw kwam het thema al enkele keren aan bod. De bedoeling was om tegen de zomer van 2016 een akkoord te hebben; op heden is dat er nog steeds niet. Intussen dringt de tijd, want Europese regelgeving legt op dat er niet kan ingezaaid worden, voor er een schriftelijk akkoord is tussen de telers en de afnemers van de suikerbieten.

Dat is het resultaat van nieuwe Europese regelgeving. De suikerbietketen in de Europese Unie wordt namelijk gekenmerkt door duizenden individuele bietentelers en enkele grote bietenverwerkende suikerondernemingen, zoals de Tiense Suikerraffinaderij. Omwille van die unieke ketenstructuur heeft de Europese Unie sectorspecifieke regelgeving uitgevaardigd, om op het vlak van rechten en plichten voor een billijk evenwicht te zorgen.

Bemiddelaars aangesteld

Van zodra het beter weer zou beginnen worden, zou er door de telers ingezaaid moeten worden. Echter het ontbreken van een akkoord tussen telers en afnemers zorgt er voor dat inzaaien nog niet toegestaan is. Om snel tot een akkoord te komen werden daarom door de Vlaamse en Waalse minister van Landbouw twee bemiddelaars aangesteld: BelOrta-bestuurder Filip Fontaine en Jean-Francois Sneessens die gedurende 30 jaar aan het hoofd stond van bietenplantersfederatie CBB.

Antibioticagebruik bij nutsdieren

Op 9 december 2015 werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie over het gebruik van antibiotica bij nutsdieren goedgekeurd. Hoewel volksgezondheid een federale materie is, oordeelde het Vlaams Parlement toen dat ook de Vlaamse Regering een belangrijke rol te spelen heeft inzake antibioticabeleid. Er wordt daarbij vooral gekeken naar sensibilisering, toezicht op stalhygiëne, onderzoek, pilootprojecten en bij de binnen- en buitenlandse promotie van ons vlees. Die elementen stonden dan ook centraal in de unaniem goedgekeurde resolutie van 2015.

Resolutie werpt vruchten af

In de commissie landbouw van eergisteren polste ik bij de minister naar de stand van zaken in de uitvoering van die resolutie. Op basis van haar antwoorden kunnen we concluderen dat de Vlaamse Regering duidelijk al heel wat inspanningen heeft gedaan. Zo wordt een Vlaams-Nederlands onderzoek gecofinancierd en loopt er op heden ook een pilootproject met een speekseltest die het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) ontwikkelde. Die test zou zeer snel kunnen nagaan of bij een dier resten van antibiotica in het lichaam zitten of niet.

Tot slot blijft ook de VLAM, dat de internationale marketing van Vlaamse producten voor haar rekening neemt, sterk inzetten op de promotie van ons vlees dat nog steeds wereldwijd aangeschreven staat als bijzonder kwaliteitsvol.

Samenwering met De Backer

Tijdens de commissie landbouw werd ook gedebatteerd over het recent opgerichte zeewierplatform in de Noordzee en over het belang van precisietechnologie in de Vlaamse landbouw. In beide dossiers suggereerde ik een samenwerking tussen de minister van landbouw en de staatssecretaris voor privacy en Noordzee, Philippe De Backer (Open Vld). De minister stond hier niet weigerachtig tegenover.

Alles over de commissie landbouw van 8 maart kan via deze link geraadpleegd worden: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1119264