Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 03.04.2017

Commissie landbouw dd. 29 maart

In de wekelijkse commissie landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling in het Vlaams Parlement stonden vorige week verschillende vragen om uitleg, gericht aan de minister, over de visserijsector op de agenda. Ook over de problematiek van ongevallen met mestgassen werd er constructief gedebateerd.

De recente cijfers die de preventiedienst Prevent Agri vrijgaf, gaven aanleiding voor een inhoudelijk gesprek in de commissie landbouw. Uit die cijfers blijkt namelijk dat er recent een verhoogd aantal ongevallen met mestgassen waren. Stalsystemen die de uitstoot van ammoniak beperken (emissiearme stallen) kunnen aanleiding geven tot een ophoping van ammoniakgassen die op bepaalde momenten, zoals bij het verpompen en mixen van mest, in grote concentraties kunnen vrijkomen.

Ondanks de reeds bestaande sensibiliseringsfilm en informatiebrochure zijn er toch nog dodelijke ongevallen te betreuren. Het gaat daarbij niet altijd om dieren, maar ook over mensen. Ook in mijn persoonlijke kennissenkring ken ik iemand die het slachtoffer werd van zo’n vrijgekomen gassen.

We kunnen er van uit gaan dat in de landbouwscholen heel veel nadruk gelegd wordt op de gevaren hiervan, maar de iets oudere generatie landbouwers is daar minder mee vertrouwd. Om die reden vroeg ik de minister ook naar haar kijk op die uitdaging. De minister overweegt een bijkomende sensibiliseringscampagne en wil vooral met het ILVO inzetten op bijkomend onderzoek naar oplossingen.

Pulskorvisserij

Bij de opkomst van de pulskorvisserij (waarbij vissen gevangen worden door elektrocutie) in de jaren ’90 was heel wat onwetendheid over de consequenties ervan. Sindsdien spraken 10-tallen studies elkaar tegen en verbood de Europese Unie de techniek. Intussen kregen zo’n 80 Nederlandse schepen in het kader van een lopend onderzoek een tijdelijke vergunning om de techniek opnieuw te gebruiken.

De vraag is echter of de voordelen van de techniek (brandstofbesparing en minder bodemberoering) opwegen tegen de nadelen (sneller grote hoeveelheden opvissen en mogelijke verwonding van vissen). Bijkomende nuance die ik maakte: benadeel die techniek niet de minder grote vissers? Het is alvast uitkijken naar de toekomstige ontwikkelingen op Europees niveau aangezien Frankrijk die tijdelijke vergunningen voor die Nederlandse schepen liever beëindigd ziet.

Minimummaat tong verhoogd naar 25cm

Door krappe tongquota wordt de Belgische overheid door de Europese Unie gevraagd om maatregelen te nemen. Om die reden verhoogt het Vlaamse Departement voor Landbouw en Visserij de minimummaat van opgeviste tong van 24cm naar 25cm. De maatregel wordt niet positief onthaald binnen de sector, maar de minister benadrukte: “Het is altijd zoeken naar een evenwicht tussen de economische leefbaarheid van onze visserijsector en de instandhouding van het visbestand. We slagen daar goed in.”

Monitoringsprotocol recreatieve visserij

Eind 2016 dienden ikzelf en enkele collega-parlementsleden een resolutie in voor de recreatieve visvangst in Vlaanderen. Daarin vroegen wij de minister om een monitoringssysteem uit te werken dat de recreatieve visvangst in kaart kan brengen. Op 1 april 2017 werd dat systeem uitgerold. Zo’n 129 recreatieve vissers engageerden zich en zijn bereid om gedurende een jaar, voor elke vistrip die ze op zee maken, alle data bij te houden. Om de vangsten van die steekproef te kunnen veralgemenen naar het totaal van alle vangsten voor de hele sector, is het noodzakelijk om de omvang van de recreatieve visserij te kennen. Daarom wordt de hele sector op dit moment in kaart gebracht.

De volledige commissie landbouw kan via onderstaande link herbekeken worden: www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1125725