Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 19.04.2017

Commissie landbouw dd. 19 april

De commissie Landbouw van het Vlaams Parlement hield vanmorgen haar wekelijkse vergadering. In een uitgebreide zitting stonden onder meer de vereenvoudiging van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid, de hervorming van het GLB, de onderbenutting van Europese subsidies voor schoolfruit en de ministeriële rondvraag in de varkenssector op de agenda.

De Europese Commissie maakt ieder jaar behoorlijk wat geld vrij voor ‘schoolfruit’ met de bedoeling kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren. De verschillende lidstaten kunnen daardoor subsidies verdelen onder lagere (en middelbare) scholen die een schoolfruitprogramma uitwerken. Voor ons land is zo’n 3,37 miljoen euro aan Europese middelen beschikbaar.

Europese subsidie onderbenut

Uit Europese cijfers voor het schooljaar 2015-2016 blijkt echter dat slechts 57,5% van het voor België voorziene budget gebruikt wordt en dat ons land dus zo’n 1,43 miljoen euro aan Europese subsidies laat liggen. In de commissie landbouw van het Vlaams Parlement vroeg ik aan de minister hoe zij er zal op inzetten dat het maximale budget aan subsidies voor Vlaamse en Nederlandstalige scholen in Brussel ook effectief zal opgenomen worden.

Volgens de minister blijkt uit een bevraging bij Vlaamse scholen blijkt dat ze bijna allemaal een soort schoolfruitprogramma hebben, maar dat ze ofwel niet op de hoogte zijn van de Europese subsidies of zich de moeite besparen om er beroep op te doen. Slechts 6 op de 10 scholen maakt er gebruik van. Het is jammer dat slechts 6 op de 10 scholen beroep doen op de subsidie, maar het blijft uiteraard een vrijwillige subsidie die we niet kunnen opdringen aan scholen. Wat volgens mij wel positief is, is de ambitie van deze Vlaamse Regering om hierover andermaal te communiceren naar alle Vlaamse en Nederlandstalige scholen in Brussel. Ik zal alvast hetzelfde doen naar alle scholen op Stadens grondgebied.

1/3e varkensboeren ziet toekomst somber in

Uit een bevraging die er kwam op vraag van de minister naar aanleiding van de crisis in de varkenshouderij, blijkt dat 28% van de 1.171 deelnemende varkenshouders te kennen geeft uit het beroep te willen stappen. 1/3e van de bevraagde varkensboeren ziet de eigen toekomst of die van de sector heel somber in. Dat zijn bijzonder verontrustende cijfers, ook al kruipt de sector weer langzaam recht.

Nog opvallend is dat 41% van de Vlaamse varkenshouders geen rekening houdt met marktvooruitzichten en de te verwachten prijzen voor hun varkensvlees. Zij houden dus zonder meer hun productie aan. Het is belangrijk om varkenshouders te sensibiliseren opdat ze effectief rekening houden met marktvooruitzichten en dus niet produceren om te produceren. Ook wil ik onderstrepen dat een warme sanering geen optie is omdat onze markten anders overspoeld zouden worden door buitenlands varkensvlees.

Uit de antwoorden op deze enquête blijkt dus andermaal dat het beleid nog werk voor de boeg heeft om de Vlaamse varkenshouderij opnieuw structureel gezond te krijgen.

Alles over de commissie landbouw van 8 maart kan via deze link geraadpleegd worden:
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1128501#volledige-agenda