Nieuwsberichten

Nieuws uit Brussel 19.01.2017

Commissie landbouw dd. 18 januari

De commissie Landbouw van het Vlaams Parlement hield gisteren haar wekelijkse vergadering. Op de agenda stonden onder meer mijn vragen om uitleg aan de minister over de toekomst van de Gentse Floraliën, de impact van de ophokplicht op de Vlaamse pluimveehouderijen met vrije uitloop en over het dispuut tussen de Vlaamse reders en de Vlaamse Visveiling.

Elke vijf jaar wordt een fantastische tentoonstelling voor planten en bloemen georganiseerd in Gent: de Floraliën. Tijdens de editie van vorig jaar werd geëxperimenteerd door de tentoonstelling na vele jaren opnieuw in de Gentse binnenstad te laten plaatsvinden. De editie kostte dubbel zoveel als voorgaande edities terwijl de opkomst (130.000 bezoekers) serieus lager bleek dan voorheen. Die lagere opkomst was hoofdzakelijk te wijten aan het barslechte weer en de verhoogde terreurdreiging in het land naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016.

Er is nog toekomst voor de Floraliën

Gevolg: een financieel erg zware tegenvaller (verlies van 3,8 miljoen euro op één editie) terwijl de vorige edities nog winst opleverden. Recent groeide dan ook de ongerustheid binnen de sierteeltsector uit schrik dat een nieuwe editie mogelijks uitgesloten is door de financiële stand van zaken. Daarmee zou de sierteeltsector één van zijn belangrijke internationale visitekaartjes verliezen. De minister ontkrachtte die ongerustheid en stelde dat zij bevestiging kreeg van de organisatie dat een nieuwe editie in 2020 in de maak is. De financiële toestand moet de autonome organisatie KMLP, die de Floraliën organiseert, zelf onder controle krijgen. Maar de sierteeltsector zelf mag blijven rekenen op steun van de Vlaamse overheid, onder meer via het Proefcentrum voor Sierteellt, VLIF-steun en demo-projecten.

Positieve signalen van bemiddelaar visdispuut

Van de sierteelt ging het naar de visserijsector waar sinds enkele maanden sprake is van een dispuut tussen de Vlaamse reders, die vis aanvoeren, en de Vlaamse Visveiling, die de vis vermarkt. Dat dispuut is het resultaat van de invoering van een aantal wijzigingen in het autocontrolesysteem die alle gevangen vis moet ondergaan en opgelegd wordt vanuit het Federaal Voedselagentschap FAVV. Toen Vlaamse rederijen uit protest steeds vaker de door hen gevangen vis gingen afzetten bij Nederlandse visveilingen, escaleerde het dispuut en heeft de minister in antwoord op een schrijven van de Vlaamse Visveiling een bemiddelaar aangesteld.

Door een bemiddelaar aan te stellen tracht de Vlaamse Regering het dispuut te ontmijnen en de negatieve spiraal waar onze visserijsector in dreigde terecht te komen, te doorbreken. De minister kon vandaag alvast meegeven dat ze positieve signalen ontvangen heeft van de bemiddelaar, maar onderstreepte andermaal dat de Vlaamse Regering niet kan ingrijpen in betwistingen tussen zelfstandige bedrijven onderling. Er zou alvast eensgezindheid zijn over een agenda, maar op een timing wil geen enkele partij zich laten vastpinnen.

Verstoort vogelgriepvirus de eiermarkt

Sinds november 2016 geldt een preventieve ophokplicht voor pluimveebedrijven om besmettingen met het vogelgriepvirus tegen te gaan. Intussen werden in twintig Europese lidstaten reeds geïnfecteerde wilde vogels aangetroffen; in negen lidstaten werden ook pluimveebedrijven besmet. Tot op heden zijn in België nog geen besmettingen vastgesteld. Niemand, ook niet de sector, stelt de ophokplicht in vraag, al dreigen sommige pluimveehouders in financiële problemen te komen door de noodmaatregel.

Als de ongeveer 30 Vlaamse kwekers van eieren met vrije uitloop hun kippen langer dan 12 weken moeten binnenhouden, dan worden die eieren volgens de Europese wetgeving niet langer gecategoriseerd als eieren van vrije uitloop, maar als gewone scharreleieren. Die deadline van 12 weken valt op 2 februari. Vanaf dan moet voor die kwekers uitgegaan worden van een prijsverlies van 1,5 eurocent (€0,015) per ei. Voor een gemiddeld pluimveehouderijbedrijf met kippen in vrije uitloop kan dat een daling van de inkomsten betekenen tot €2000 per week.

Een bijkomend nadeel is er dan weer voor de pluimveehouderijen die gewone scharreleieren produceren. Zij worden dan namelijk geconfronteerd met het feit dat de gedeclasseerde vrije-uitloopeieren in hun categorie van eieren terecht komen. Een groter aanbod eieren in die categorie, zonder dat de vraag stijgt, betekent dan weer een prijsdaling van die scharreleieren. Dat zal ook daar voor een verstoring van de markt zorgen.

Deze situatie is absoluut te vermijden, alleen heeft Vlaanderen daar de touwtjes niet in handen. Het heil zal moeten komen van de Europese Commissie, die krachtens de Europese regelgeving gevolmachtigd is om in geval van overmacht bijzondere maatregelen te nemen. Helaas blijkt ze dat vooralsnog niet van plan te zijn. Samen met de sector houd ik mijn hart vast. Indien de maatregel tegen begin februari niet opgeheven kan worden, dan zal een uitzonderingsmaatregel voor die 12 weken-regel van Europa nodig zijn. De minister heeft in de commissie alvast aangegeven dat ze daar zal blijven op aandringen.

Het verslag van de voorbije commissie landbouw kan nagelezen worden via deze link: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1105165